หน่วยสมรรถนะ

รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-2-002ZA
PUM-DPM-1-002ZA
PUM-DPM-1-039ZA
PUM-DPM-2-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  อธิบายวิธีปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากบุคคลหรือศูนย์ประสานงานแจ้งเหตุเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101121 อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

1.บอกความหมายของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
2.อธิบายถึงความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
3.อธิบายพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง

101122 อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

1.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.ป้องกันอันตรายจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายวิธีจัดการความเครียดได้อย่างถูกต้อง

101123 อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

1. อธิบายวิธีตีความข้อกฎหมายจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. อธิบายวิธีการรักษาความลับของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายสิทธิของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101124 อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

1. อธิบายตำแหน่งและการทำงานอวัยวะระบบต่างๆของร่างการมนุษย์ได้ถูกต้อง
2. อธิบายศัพท์ต่างๆที่ใช้บรรยายส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายท่าทางทางการวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

101125 อธิบายความรู้ระบบสุขภาพประเทศไทย

1. อธิบายระบบสุขภาพประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายโครงสร้าง ระบบสุขภาพประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
3.อธิบายสิทธิ ของการเข้าถึงบริการสุขภาพของประเทศได้อย่างถูกต้อง

101126 อธิบายความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีถ่ายทอดความรู้การแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

101127 อธิบายความรู้บริหารงานสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานสาธารณสุขด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

101128 อธิบายความรู้เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

1.อธิบายหลักเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.อธิบายเศรษฐศาสตร์กับการบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายวิธีการบริหารงานสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้อง

101129 อธิบายความรู้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างถูกต้อง

1. อธิบายองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการนำแพทย์ทางเลือก มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

10112A บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

1. รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและรวมไปถึงติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่รับแจ้งได้อย่างถูกต้อง
2. คัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วยที่มีการแจ้งเหตุเข้ามา และสั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
3. ให้คำแนะนำแก่หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง
4. เข้าใจและอธิบายหลักการสวัสดิภาพความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมระหว่างการปฏิบัติงานได้ได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายหลักการทำงานร่วมกันระหว่างบริการการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับกฎการสื่อสาร 5W1H (Who : ใคร / What : อะไร / Where : ที่ไหน / When : เมื่อใด / ทำไม : Why และ How : อย่างไร)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะการสื่อสาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ การบันทึกการรับแจ้งเหตุที่มีความละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางเข้าถึงที่เกิดเหตุ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและการใช้เครื่องมือสื่อสาร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A
(ง) วิธีการประเมิน 1 การทดสอบข้อเขียน 2 การสอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  อธิบายวิธีรับฟัง วิเคราะห์ แจ้งเหตุ โดยมีรายละเอียดการแจ้งเหตุได้เป็นอย่างดี อธิบายวิธีใช้เครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อธิบายวิธีบันทึกการรับแจ้งเหตุที่มีความละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางเข้าถึงที่เกิดเหตุได้เป็นอย่างดี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  อาชีพรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน