หน่วยสมรรถนะ

จัดทำนวัตกรรมการกู้ภัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-8-001ZA
PUM-DPM-8-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำนวัตกรรมการกู้ภัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่วิเคราะห์แนวทางในป้องกันภัยพิบัติให้แก่ชุมชน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  8

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานกู้ภัย นักบรรเทาสาธารณภัยเชี่ยวชาญ ผู้บริหารงานกู้ภัย ผู้บริหารงานบรรเทาสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

204211 ศึกษาค้นคว้าวิทยาการ ความก้าวหน้าด้านการกู้ภัย บูรณาการองค์ความรู้ ออกแบบ กำหนดวิธีการรูปแบบใหม่ในการกู้ภัย

1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการกู้ภัย
2 เผยแพร่นวัตกรรม เผยแพร่บทความ หรือผลงานทางวิชาการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมป้องกันภัยพิบัติในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

204212 ออกแบบจัดทำนวัตกรรมการกู้ภัย

1. ออกแบบนวัตกรรมการกู้ภัยสำหรับภัยประเภทต่างๆ
2. นำนวัตกรรมออกใช้ในการกู้ภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการกู้ภัยประเภทต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัย และนวัตกรรมการกู้ภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) N/A (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัย และหลักสูตร ICS
(ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน 1 การทดสอบความรู้ 2 การสอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด ศึกษาค้นคว้าวิทยาการ ความก้าวหน้าด้านการกู้ภัย บูรณาการองค์ความรู้ ออกแบบ กำหนดวิธีการรูปแบบใหม่ในการกู้ภัย ออกแบบ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการกู้ภัย
  เผยแพร่นวัตกรรม เผยแพร่บทความ หรือผลงานทางวิชาการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมป้องกันภัยพิบัติ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูง
จัดทำนวัตกรรมการกู้ภัย