หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-8-000ZA
PUM-DPM-7-037ZA
PUM-DPM-8-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ปรับปรุงแนวทางในการกู้ภัย ถอดบทเรียน นำผลสำเร็จของการปฏิบัตและเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ มาใช้ วิเคราะห์และจัดหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในเชิงป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ จัดหานวัตกรรมใหม่ในการป้องกันภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานกู้ภัย นักบรรเทาสาธารณภัยเชี่ยวชาญ ผู้บริหารงานกู้ภัย ผู้บริหารงานบรรเทาสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201511 ปฎิบัติการค้นหาและกู้ภัยชั้นสูง

1 สามารถใช้อุปกรณ์ชั้นสูงที่ต้องได้รับการอบรมการค้นหาและกู้ภัยเช่นการปีน การโรยตัวจากที่สูง การใช้เข็มขัดรัดสะโพก (Harness) อุปกรณ์ลงทางดิ่ง (Self-braking descenderfor single rope) เครื่องมือหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม เลื่อยยนต์ เชือกห่วงชูชีพ เชือกเหยียบ (Adjustable webbing foot loop) รอกเดี่ยวกู้ภัย(Rescue Pulley) อุปกรณ์ช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่ง (AscensionRope Clamp) เชือกทางดิ่งกู้ภัยชนิดพิเศษ ห่วงนิรภัยใช้ทำจุดยึด หรือคล้องอุปกรณ์หรือสามารถใช้อุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะสถานการณ์ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศได้
2 สามารถใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยที่ใช้เทคโนโลยีได้เช่นเครื่องค้นหาด้วยเรดาห์ใช้ระบุตำแหน่งของคนที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังโดยใช้สัญญาณเรดาร์ในการตรวจจับการเต้นของหัวใจมนุษย์เป็นต้น

201512 การจัดการสาธารณภัยชั้นสูง

1 จัดโครงสร้างการจัดการเหตุการณ์ตามระบบ ICS
2 จัดทำแผนเผชิญเหตุกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดสาเหตุของภัย และแนวทางป้องกันภัย ในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้น อธิบายวิธีถอดบทเรียนจากการเกิดเหตุภัย เพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการศึกษา การวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ในการป้องกันภัย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะการบริหารวิกฤติการณ์ ทักษะการวิเคราะห์ภัยประเภทต่าง ๆ ทักษะการวิจัยนวัตกรรม (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการ บริหารวิกฤติการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยนวัตกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - หลักสูตรการฝึกอบรมด้านกู้ภัย - เอกสารเกี่ยวกับสื่อการฝึกอบรมด้านการกู้ภัย (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การทดสอบความรู้
  2. การสอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=551 style='width:413.25pt;margin-left:36.0pt' tr style='height:21.0pt' td width=551 style='width:413.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' สามารถบริหารวิกฤตการณ์ในสถานการณ์วิกฤติ วิเคราะห์รายละเอียดสาเหตุของภัย และแนวทางป้องกันภัย ในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้น ถอดบทเรียนจากการเกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการศึกษา สามารถสร้างนวัตกรรมในการป้องกันภัยพิบัติชนิดต่างๆ ได้ สามารถวิจัย ค้นคว้า ทดลอง หรือจัดหานวัตกรรมในการป้องกันภัยพิบัติ และนวัตกรรมการภัยพิบัติ /td /tr /table

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 ทดสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย