หน่วยสมรรถนะ

บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-002ZA
PUM-DPM-5-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  การบันทึกความอธิบายวิธีในการปฏิบัติงานคัดเลือกคนที่เหมาะตามประสบการณ์ ในการปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้บริหารงานกู้ภัย ผู้บริหารงานบรรเทาสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

203121 บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะตามประสบการณ์ ในการปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1. บันทึกความสามารถในการปฏิบัติคัดเลือกคนที่เหมาะตามประสบการณ์
2. จัดทำทะเบียนประวัติผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความเชี่ยวชาญของแต่ละคนเพื่อเป็นประวัติ

203122 จัดระดับความสามารถความชำนาญในการ ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. พิจารณาจัดระดับความสามารถและวิธีในการให้ความช่วยเหลลือและความชำนาญเฉพาะด้าน
2. จัดทำรายการความเชี่ยวชาญของผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อเตรียมการรองรับภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะการบันทึกเกียรติประวัติ ทักษะการรวบรวมและจัดอันดับการให้ความช่วยเหลือ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกประวัติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) (หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน 1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  สำรวจบุคลากรที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดทำทะเบียนประวัติ ผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความเชี่ยวชาญของแต่ละคนเพื่อเป็นประวัติพิจารณาจัดระดับความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือและความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมการรองรับภัยที่อาจเกิดขึ้นใยอนาคต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง
บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน