หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-001ZA
PUM-DPM-6-001ZA
PUM-DPM-6-034ZA
PUM-DPM-5-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานดำเนินการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน ประเมินผลการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้บริหารงานกู้ภัย นักบริหารงานบรรเทาสาธารณภัย พนักงานกู้ชีพ เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

203111 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 วิเคราะห์รายวิชาที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2 จัดทำรายวิชาทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือ

203112 ดำเนินการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 จัดเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม
2. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และอุปกรณ์การฝึกอบรม
3 ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

203113 ประเมินผลการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมให้มีความอธิบายวิธีตามทีกำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
2. ประเมินผลผู้ให้การอบรมเพื่อนำมาปรับปรุงการฝึกอบรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะการสอน การจัดทำหลักสูตร การจัดทำเอกสาร
  ทักษะการใช้อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับเรียนการสอนด้านการให้ความช่วยเหลือแบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่องแผนเผชิญเหตุ ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือแบบต่าง ๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  เอกสารการผ่านการฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัย
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) เอกสารการผ่านการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
(ง) วิธีการประเมิน 1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ 3 สาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ พิจารณาความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ เช่น เชือก ลวด อุปกรณ์การปีน อุปกรณ์การไต่เขา อุปกรณ์การดำน้ำ เป็นต้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  วิเคราะห์รายวิชาที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน จัดทำรายวิชาทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม จัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และอุปกรณ์การฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมให้มีความอธิบายวิธีตามทีกำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ประเมินผลผู้ให้การอบรมเพื่อนำมาปรับปรุงการฝึกอบรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ 3 สาธิตการปฎิบัติงาน รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน