หน่วยสมรรถนะ

บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-8-004ZA
PUM-DPM-6-004ZA
PUM-DPM-8-033ZA
PUM-DPM-6-033ZA
PUM-DPM-7-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้บริหารงานกู้ภัย นักบริหารงานกู้ภัย นักบริหารงานบรรเทาสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202141 พัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิคในการกู้ภัย

1 จัดตั้งทีมงานกู้ภัยเชิงเทคนิคเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
2. วางแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ จัดทำแผนงบประมาณ

202142 การจัดโครงสร้างการบริหารและจัดองค์กรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (organization structure)

1. จัดโครงสร้างองค์กรแบบModular ขยายตัวแบบ Top Down ขึ้นอยู่กับขนาดความซับซ้อน
2. กำหนดขนาดของการควบคุม Span of Control ช่วงการควบคุมที่เหมาะสมเป็นหลัก
3. เอกภาพในการบังคับบัญชาUnity of Command
4. การบัญชาการร่วม (Unified Command)เพื่อให้หน่วยงานต่างๆอธิบายวิธีทำงานร่วมกัน

202143 โอนอำนาจการบังคับบัญชา Transfer of Command สถานการณ์เปลี่ยนแปลง/ซับซ้อนขึ้น

1. มอบอำนาจการบังคับบัญชาจาก ผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง
2. บรรยายสรุปเหตุการณ์ บันทึกการส่งมอบงาน บันทึกเหตุการณ์

202144 ปฎิบัติตามแผนเผชิญเหตุ IAP ที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว

1. ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ(Reliance on an Incident Action Plan)
2. ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จ
3. กำหนดให้มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ
4. กำหนดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงาน

202145 การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือ

1. จัดการทรัพยากรครบวงจรหลักTacticalResources: (ปฏิบัติการ) บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ปฎิบัติการบูรณาการด้านการสื่อสารกำหนดแผนและข่ายการสื่อสารที่ทราบทั่วกันอุปกรณ์ ขั้นตอน และระบบการสื่อสาร
3. จัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง Information and Intelligence
4. กำหนดความรับผิดชอบ (Accountability)
5 การส่งออกไปปฏิบัติงาน Dispatched ต้องมีการประเมินสถานการณ์และเผชิญเหตุตามแผน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะการประเมินความเสี่ยงของภัย และความเสี่ยงของสถานการณ์
  ทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ความรู้เรื่องการบัญชาการเหตุการณ์ ICS
  การสื่อสารข้อมูล (How information be communicate?)
  การปฎิบัติหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ (What should be done if someone is injured?)
  แผนเผชิญเหตุในระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นแผนที่มิได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า แต่มีสาระสำคัญคือ ต้องมีวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ (incident Objectives) รายละเอียดภารกิจและยุทธวิธีที่ต้องดำเนินการ การกำหนดผู้ระผิดชอบ ห้วงเวลาปฎิบัติงาน (Operation Period)
  บทบาทของ Incident Commander:
   § ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีบทบาท: § § a. ควบคุมดูแลการปฏิบัติการในภาพรวม
   b. มอบอำนาจการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ
   c. รับฟังแนวทางการปฏิบัติงานทั่วไปจากเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
  
  
   § ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้: § § a. ดูแลความปลอดภัยในเหตุการณ์นั้น
   b. สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง(Stake holder)ทั้งภายในและภายนอก
   c. แต่งตั้ง และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงาน
  
  
   § ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้: § § a. รับผิดชอบต่อกิจกรรมและภารกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้น จนกว่าจะมีการมอบอำนาจ และมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
   b. ประเมินความต้องการของเจ้าหน้าที่
   c. กำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ
   d. กำหนดทิศทางให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  
  
   การเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการเหตุการณ์อธิบายวิธีทำได้เมื่อ:
   a. เหตุการณ์ลุกลาม หรือลดความรุนแรงลง
   b. ขอบเขตอำนาจ(พื้นที่การปกครองขยาย) หรือระเบียบเปลี่ยน
   c. เหตุการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือ ลดลง
   a. Incident Commander: Transferring
   b. การมอบอำนาจในการบัญชาการเหตุการณ์ควรมีการดำเนินการ ดังนี้: c. d. a. บรรยายสรุปให้แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์คนใหม่
   b. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการเหตุการณ์
  
  
   ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์
   · ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ดังนี้: · · o รับผิดชอบภารกิจเฉพาะตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
   o ทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการในปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
   o เป็นผู้แทนหน่วยงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีเขตพื้นที่การปกครองร่วมกัน
  
   เจ้าหน้าที่ประจำผู้บัญชาการ Command Staff ในบางกรณี ผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:
   · ให้ข้อมูล ประสาน และดูแลความปลอดภัยให้แก่ระบบการทำงานทั้งหมด
   · รายงานการดำเนินงานให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบโดยตรง
   การจัดแผนกงานต่าง ๆ ในการบัญชาการเหตุการณ์ มีดังนี้
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Public Information Officer
  uให้คำแนะนำแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล และการรับมือสื่อมวลชน ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลแก่
  ส่วนแผนงานรับข้อมูล และให้ข้อมูลแก่ชุมชน และสื่อมวลชน
  เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย uให้คำแนะนำแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เกี่ยวกับuความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทำงานร่วมกับส่วนปฏิบัติการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ดูแลความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน Liaison Officer uช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการเป็น จุดติดต่อประสานงาน แก่หน่วยงานที่ร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ข้อมูลและข้อซักถามถาม แก่หน่วยงานต่างๆ
  ส่วนปฎิบัติการ OSC สั่งการและประสานการปฏิบัติการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการบัญชาการมักจะเป็นหน่วยงานแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุ- ขยายตัวแบบ Bottom up เป็นส่วนที่มีข้อมูลและใช้วัสดุอุปกรณ์ในเหตุการณ์มากที่สุด อาจมีพื้นที่รวมพลและมีการจัดองค์กรแบบพิเศษ
  หัวหน้าส่วนปฎิบัติการ กำหนดยุทธวิธีและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จัดระเบียบ มอบหมายงานและควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์จัดระเบียบการปฏิบัติการทางอากาศและทรัพยากรในพื้นที่รวมพล Staging Area
  ส่วนแผนงาน PSC รวบรวม วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและข่าวกรอง บริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ ในแผนงาน ประมวลแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการu ดำรงสถานะของทรัพยากร uติดตามและรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน uเตรียมแผนปฏิบัติการ IAP พัฒนายุทธศาสตร์ทางเลือก ให้บริการด้านงานเอกสาร เตรียมการวางแผนถอนกำลัง เตรียมสถานที่ทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่ได้รับมอบหมาย
  ส่วนแผนงานหน่วยทรัพยากรดำเนินการขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดและข้อมูลสถานะของทรัพยากร มีบทบาทสำคัญในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  ส่วนแผนงาน หน่วยสถานการณ์เตรียมนำเสนอและสรุปสถานการณ์ จัดทำแผนที่และการนำเสนอ
  ส่วนแผนงาน หน่วยจัดทำเอกสาร เตรียมบริการด้านการถ่ายเอกสาร รวมทั้งเขียนแผนปฏิบัติการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อ
  ส่วนแผนงาน หน่วยถอนกำลัง ช่วยให้แน่ใจว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหลังการใช้งานแล้ว
  ส่วนแผนงานยังมีหน้าที่จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและการรับมือเมื่อเกิดเหตุขึ้น
  ส่วนสนับสนุน LSC การสื่อสาร สนับสนุนทางการแพทย์ จัดเตรียมเสบียงอาหาร จัดเตรียมพัสดุ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สนับสนุนภาคพื้นดิน
  หน้าที่ของหัวหน้าส่วนสนับสนุน :เตรียมทรัพยากรและบริการที่จำเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการบางส่วนและส่งต่อให้ส่วนแผนงาน จัดซื้ออุปกรณ์และให้บริการซ่อมบำรุงที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  แผนกบริการหน่วยสื่อสาร เตรียมการและสนับสนุนการวางแผนการสื่อสาร แจกจ่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร กำกับดูแลศูนย์สื่อสาร จัดหาเครื่องมือสื่อสารให้เพียงพอกับความต้องการ
  แผนกบริการ หน่วยการแพทย์ปรับใช้แผนการแพทย์ ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้นและรักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อน เตรียมการในการปฏิบัติการตามขั้นตอนเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
  แผนกบริการ หน่วยเสบียง จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มแบบพกพา(อาหารกล่อง) จัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านอาหาร
  แผนกสนับสนุน ส่วนพัสดุ ตัดสินใจในการจัดเตรียมพัสดุต่างๆตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ จัดระเบียบ รับของ เก็บรักษาและแจกจ่ายพัสดุ ให้บริการวัสดุสิ้นเปลือง จัดวางระเบียบพัสดุ และคุรุภัณฑ์บำรุงรักษาพัสดุและคุรุภัณฑ์
  แผนกสนับสนุน ฝ่ายอำนวยการ จัดเตรียมและบำรุงรักษาสถานที่บัญชาการตั้งผู้จัดการฐานและค่ายพักจัดเตรียมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและให้บริการบำรุงรักษา (สุขอนามัย ไฟส่องสว่าง และทำความสะอาด)
  แผนกสนับสนุน หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน เตรียมแผนการขนส่ง เตรียมการเคลื่อนกำลัง เอกสาร เชื้อเพลิง และบำรุงรักษาทรัพยากร เตรียมการขนส่งคน อุปกรณ์ อาหารและเครื่องมือ
  แผนกสนับสนุนด้านการเงิน รับผิดชอบด้านการเงินและ วิเคราะห์ทางการเงินเจรจาต่อรองการซื้อขายติดตามการลงเวลาของผู้ปฏิบัติงานและการใช้อุปกรณ์ ดำเนินการตามข้อเรียกร้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ ทำงานร่วมกับแผนกส่งกำลังในการจัดหาทรัพยากรติดต่อเจรจาและกำกับตรวจสอบการจัดซื้อ รักษาเวลาทำงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายชดเชยการบาดเจ็บและการชำรุดของชีวิตและทรัพย์สิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การบริหารวิกฤติการ ICS เอกสารการผ่านการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
(ง)วิธีการประเมิน 1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด มีความรู้ตามหลักการบริหารวิกฤติการ ICS อธิบายวิธีเข้าใจและปฎิบัติได้เกี่ยวกับการในศูนย์ บัญชาการ
  table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=596 style='width:447.0pt;margin-left:18.0pt' tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1 กำหนดสายการบังคับบัญชา ลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและเอกภาพของการบังคับบัญชา การสั่งการร่วม Unified Command.การจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ Management by objective ทุกเหตุการณ์ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' การจัดโครงสร้างองค์กรแบบ Modular ขยายตัวแบบ Top Down ขึ้นอยู่กับขนาด ความซับซ้อน กำหนดขนาดของการควบคุม Span of Control ช่วงการควบคุม ที่เหมาะสมเป็นหลัก ในการกำหนดโครงสร้าง เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of Command รักษาเอกภาพการบังคับบัญชาโดยมี หัวหน้าคนเดียวขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนเดียวรับภารกิจจากผู้บังคับบัญชาคนเดียว การบัญชาการร่วม (Unified Command)เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ อธิบายวิธีทำงานร่วมกันได้ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้อธิบายวิธีตัดสินใจร่วมกันภายใต้โครงสร้างการสั่งการร่วมกันกำหนดขอบเขตการควบคุมที่เหมาะสมของหัวหน้างาน 1 คน ผู้ใต้บังคับบัญชา 3 – 7 คน มีความรู้เรื่องแผนเผชิญเหตุ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' การมอบอำนาจการบังคับบัญชา จาก ผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง มีการสรุปข้อมูลทุกครั้ง และแจ้งใต้บังคับบัญชาทุกคนทราบ การบูรณาการด้านการสื่อสาร การจัดการข้อมูลและข่าวสาร /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1 ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ (Reliance on an Incident Action Plan) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 2 ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จ 3 กำหนดให้มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ เรียกว่า an operational period จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบอกเล่าก็ได้ 4 กำหนดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงาน /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' การจัดการทรัพยากร 1 การจำแนก ชนิด ประเภททรัพยากร Type & kind 2. การขอรับการสนับสนุนทรัพยากร Ordering 3 การส่งมอบ ทรัพยากร Dispatched & Deployed 4 สถานะทรัพยากร Status tracking & Recovering 5 จัดการทรัพยากรครบวงจรหลักTactical Resources: (ปฏิบัติการ) บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ดำเนินกลยุทธ์)Support Resources: (สนับสนุน) ทรัพยากรอื่นทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการบริหารงานของระบบ เช่น อาหาร อุปกรณ์สื่อสาร หรือพัสดุอื่นๆ) 6. กำหนดสัญลักษณ์การจัดพื้นที่ปฏิบัติการ Incident Facility Map Symbols 7. ปฎิบัติการบูรณาการด้านการสื่อสารกำหนดแผนและข่ายการสื่อสารที่ทราบทั่วกัน อุปกรณ์ ขั้นตอน และระบบการสื่อสาร ต้องอธิบายวิธีเชื่อมต่อและใช้ร่วมกันได้ 8. จัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง Information and Intelligence 9. กำหนดความรับผิดชอบ (Accountability) 10 การส่งออกไปปฏิบัติงาน Dispatchedต้องมีการประเมินสถานการณ์และเผชิญเหตุตามแผนเจ้าหน้าที่ /อุปกรณ์ ต้องไม่ส่งไปจนกว่าจะได้รับการร้องขอจาก uon-scene Incident Command อธิบายวิธีจัดการสถานการณ์ตามหลัก ICS ได้โดยการ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1 กำหนดสายการบังคับบัญชา ลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและเอกภาพของการบังคับบัญชา การสั่งการร่วม Unified Command 2.การจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ Management by objective ทุกเหตุการณ์ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ลักษณะของการจัดโครงสร้างองค์การในการบัญชาการเหตุการณ์ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1. จัดโครงสร้างองค์กรแบบ Modular ขยายตัวแบบ Top Down ขึ้นอยู่กับขนาด ความซับซ้อน 2 กำหนดขนาดของการควบคุม Span of Control ช่วงการควบคุม ที่เหมาะสมเป็นหลัก ในการกำหนดโครงสร้าง 3 เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of Command รักษาเอกภาพการบังคับบัญชาโดยมี หัวหน้าคนเดียวขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนเดียวรับภารกิจจากผู้บังคับบัญชาคนเดียว 4 การบัญชาการร่วม (Unified Command) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ อธิบายวิธีทำงานร่วมกันได้ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้อธิบายวิธีตัดสินใจร่วมกันภายใต้โครงสร้างการสั่งการร่วมกัน ความรู้ในการมอบอำนาจในการบัญชาการ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1 มอบอำนาจการบังคับบัญชา จาก ผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง 2 บรรยายสรุปเหตุการณ์ บันทึกการส่งมอบงาน บันทึกเหตุการณ์เพื่อให้การบริหารเหตุการณ์เป็นไปด้วยความต่อเนื่องไม่เกิดความเสีย /td /tr /table
  ความรู้ในการจัดพื้นที่ปฎิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการเหตุการจัดตั้งขึ้น ณ พื้นที่เกิดเหตุ (Incident Command Post : ICP) จุดระดมทรัพยากร (Staging Area : S) การจัดตั้งผู้จัดการจุดระดมทรัพยากรเพื่อควบคุม ดูแลทรัพยากรในจุดระดมทรัพยากร ควรตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุและอธิบายวิธีส่งทรัพยากรเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา วิเคราะห์เส้นทางเข้าพื้นที่ (Access Routes) ขนาดของพื้นที่กว้างเพียงพอหรือไม่ ความปลอดภัยของพื้นที่ ความรู้เรื่อง ฐานปฎิบัติการ (Base:B) พื้นที่แคมป์ (Camp : C) ใช้สำหรับการสนับสนุนเสียบอาหาร ที่พัก สุขา สถานพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ซ่อมบำรุงและเก็บรักษาทรัพยากร ฐานเฮลิคอปเตอร์ (Helibase)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน