หน่วยสมรรถนะ

การบัญชาการ เหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นต้น

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-3-002ZA
PUM-DPM-4-002ZA
PUM-DPM-3-031ZA
PUM-DPM-4-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การบัญชาการ เหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นต้น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  รับฟังคำสั่งจากศูนย์บัญชาการอำนวยการ มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยอำนวยการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ และจัดทำบันทึกการปฏิบัติประจำวัน เป็นนักการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Manager) กำหนดมาตรการจัดการในภาวะฉุกเฉินในการจัดการร่วมกัน ทั้งในด้านการสั่งการ การควบคุม การมอบหมายภารกิจ การสนับสนุนทรัพยากร การบูรณาการการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน อธิบายวิธีเชื่อมต่อพื้นที่และภารกิจได้ภายใต้องค์กร กระบวนงานและขั้นตอนการปฎิบัติ รูปแบบ ทรัพยากร สัญลักาณ์ การสื่อสารที่มีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเอกภาพในการจัดการกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธวิธีที่ชัดเจนของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมในแผนเผชิญเหตุ อธิบายวิธีปฎิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักกู้ภัย นักบริหารงานกู้ภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101121 อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

1.บอกความหมายของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
2.อธิบายถึงความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
3.อธิบายพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง

101122 อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

1.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.ป้องกันอันตรายจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายวิธีจัดการความเครียดได้อย่างถูกต้อง

101123 อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

1. อธิบายวิธีตีความข้อกฎหมายจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. อธิบายวิธีการรักษาความลับของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายสิทธิของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101124 อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

1. อธิบายตำแหน่งและการทำงานอวัยวะระบบต่างๆของร่างการมนุษย์ได้ถูกต้อง
2. อธิบายศัพท์ต่างๆที่ใช้บรรยายส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายท่าทางทางการวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

101125 อธิบายความรู้ระบบสุขภาพประเทศไทย

1. อธิบายระบบสุขภาพประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายโครงสร้าง ระบบสุขภาพประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
3.อธิบายสิทธิ ของการเข้าถึงบริการสุขภาพของประเทศได้อย่างถูกต้อง

101126 อธิบายความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีถ่ายทอดความรู้การแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

101127 อธิบายความรู้บริหารงานสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานสาธารณสุขด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

101128 อธิบายความรู้เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

1.อธิบายหลักเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.อธิบายเศรษฐศาสตร์กับการบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายวิธีการบริหารงานสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้อง

101129 อธิบายความรู้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างถูกต้อง

1. อธิบายองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการนำแพทย์ทางเลือก มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

10112A บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

1. รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและรวมไปถึงติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่รับแจ้งได้อย่างถูกต้อง
2. คัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วยที่มีการแจ้งเหตุเข้ามา และสั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
3. ให้คำแนะนำแก่หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง
4. เข้าใจและอธิบายหลักการสวัสดิภาพความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมระหว่างการปฏิบัติงานได้ได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายหลักการทำงานร่วมกันระหว่างบริการการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะการประเมินความเสี่ยงของภัย และความเสี่ยงของสถานการณ์
  ทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแบบต่าง ๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  .N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) เอกสารการผ่านการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินจากการมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน
  ประเมินจากเอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
  2. สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด รับฟังคำสั่งจากศูนย์บัญชาการ จัดทำบันทึกประจำวัน รายงานเหตุการณ์ รายงานการปฎิบัติประจำวัน ตามแบบฟอร์ม วางแผนการทำงานโดยการจัดให้มี ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจทำการสนับสนุน อำนวยการ วางแผน ปฎิบัติการ และสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)
  มีความเข้าใจในภัยต่าง ๆ และการจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นดังขอบเขตของสาธารณภัยดังต่อไปนี้
  สาธารณภัยประกอบด้วย 14 ภัยหลักได้แก่
  1. อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
  2. ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
  3. ภัยจากอัคคีภัย
  4. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
  5. ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง
  6. ภัยแล้ง
  7. ภัยจากอากาศหนาว
  8. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
  9. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
  10. ภัยจากคลื่นสึนามิ
  11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์
  12. ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด
  13. ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ำ
  14. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภัยจากควมมั่นคง ประกอบด้วย 4 ประเภทภัยคือ
  1. ภัยจากการก่อวินาศกรรม
  2. ภัยจากทุ่นระเบิด กับระเบิด
  3. ภัยทางอากาศ
  4. ภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อการจราจล
  ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้เผชิญเหตุ (First Responder)
  ความรู้การจัดตั้งองค์กรปฎิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติระบบบัญชาการเหตุการ (Incident Command System)
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ Inceident Management Assistance Team
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำกับและควบคุมพื้นที่ (Area Command)
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนการปฎิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Support Function : ESF)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การบัญชาการ เหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นต้น