หน่วยสมรรถนะ

การบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-2-001ZA
PUM-DPM-2-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นพื้นฐาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  รับฟังคำสั่งจากศูนย์บัญชาการอำนวยการ มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยอำนวยการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ และจัดทำบันทึกการปฏิบัติประจำวัน เป็นนักการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Manager) กำหนดมาตรการจัดการในภาวะฉุกเฉินในการจัดการร่วมกัน ทั้งในด้านการสั่งการ การควบคุม การมอบหมายภารกิจ การสนับสนุนทรัพยากร การบูรณาการการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน อธิบายวิธีเชื่อมต่อพื้นที่และภารกิจได้ภายใต้องค์กร กระบวนงานและขั้นตอนการปฎิบัติ รูปแบบ ทรัพยากร สัญลักาณ์ การสื่อสารที่มีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเอกภาพในการจัดการกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธวิธีที่ชัดเจนของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมในแผนเผชิญเหตุ อธิบายวิธีปฎิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักกู้ภัย นักบริหารงานกู้ภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101111 บอกบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.บอกบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2.ปฏิบัติการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. บอกหมายเลขโทรศัพท์แพทย์ฉุกเฉินได้

101112 ปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)

1. ประเมินเหตุการณ์เบื้องต้นได้ว่าเป็นผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
2. ปฏิบัติการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบการหายใจได้ว่าผู้ป่วยหายหรือไม่
4.ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)ได้อย่างถูกต้อง

101113 ปฐมพยาบาลสำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน

1. ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
2. ปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะการประเมินความเสี่ยงของภัย และความเสี่ยงของสถานการณ์
  ทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแบบต่าง ๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  .N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) เอกสารการผ่านการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินจากการมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน ประเมินจากเอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย
(ง) วิธีการประเมิน 1. การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2. สัมภาษณ์ 3. สาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด รับฟังคำสั่งจากศูนย์บัญชาการอำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยเพื่อ อำนวยการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ความช่วยเหลือตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานการปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  มีความเข้าใจในภัยต่าง ๆ และการจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นดังขอบเขตของสาธารณภัยดังต่อไปนี้
  สาธารณภัยประกอบด้วย 14 ภัยหลักได้แก่
  1. อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
  2. ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
  3. ภัยจากอัคคีภัย
  4. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
  5. ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 6. ภัยแล้ง
  7. ภัยจากอากาศหนาว
  8. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
  9. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
  10. ภัยจากคลื่นสึนามิ
  11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์
  12. ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด
  13. ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ำ
  14. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภัยจากควมมั่นคง ประกอบด้วย 4 ประเภทภัยคือ
  1. ภัยจากการก่อวินาศกรรม
  2. ภัยจากทุ่นระเบิด กับระเบิด
  3. ภัยทางอากาศ
  4. ภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อการจราจล
  ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้เผชิญเหตุ (First Responder)
  ความรู้การจัดตั้งองค์กรปฎิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติระบบบัญชาการเหตุการ (Incident Command System)
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Inceident Management Assistance Team)
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำกับและควบคุมพื้นที่ (Area Command)
  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนการปฎิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Support Function : ESF)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นพื้นฐาน
การบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นพื้นฐาน