หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-028ZA
PUM-DPM-6-028ZA
PUM-DPM-4-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานกู้ภัย พนักงานกู้ชีพ เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201411 ค้นหาและกู้ภัย (Search and rescue) ขั้นกลาง

1 ใช้เทคนิคพิเศษในการค้นหาเช่นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ สามารถใช้วิทยุ VHF/FM และ HF/SSB ใช้รหัสประมวลสัญญาณวิทยุได้เข็มทิศแผนที่ได้ สามารถติดต่อสถานีแม่ข่ายได้
2 สามารถใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยและดำรงชีวิตรอดได้ เช่นอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) สามารถดำรงชีวิตรอดได้ในภาวะอันตรายเช่น เครื่องมือหาตำแหน่งด้วยดาวเทียมเลื่อยยนต์ เชือก ห่วงชูชีพ สามารถใช้อุปกรณ์ในการ ตัด ถ่าง เจาะ ได้

201412 ขนส่งลำเลียง (Logistics) ขั้นกลาง

1 สามารถจัดหาอุปกรณ์หนักที่ใช้ในการกู้ภัยเช่นเครื่องตัดและถ่าง สามารถตรวจวัดบำรุงรักษา ซ่อมอุปกรณ์ได้ แก้ไขซ่อมบำรุงระบบกระแสไฟฟ้าได้
2 ตรวจตราฐานที่ตั้ง ฐานปฐิบัติการ ที่พัก สุขอนามัย สามารถซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ให้ใช้งานได้

201413 การบัญชาการเหตุการณ์ขั้นกลาง

1 รับทราบคำสั่งการบัญชาการใช้การสื่อสารแม่ข่ายในการติดต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้
2 ปฎิบัติตามคำสั่งการบัญชาการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และรายงานผลการปฎิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะการกู้ภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย (Mobilization)สำรวจความพร้อมของเครื่องมือการสำรวจเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรวจพื้นที่ตั้งฐานการทำแผนฉุกเฉินการรายงาน2 การปฏิบัติการ (Operation) การวิเคราะห์ข้อมูลการกำหนดกลยุทธการค้นหาการทำแผนรักษาความปลอดภัยการผลัดเปลี่ยนกำลัง การถอนกำลัง (Demobilization)การตรวจสอบ การรายงาน หลังเสร็จภารกิจ(Post-Mission) การประสานงาน การประเมินความเสี่ยงการปฐมพยาบาลการทำแผนฉุกเฉิน
  การรายงาน การปฏิบัติการ (Operation) การประเมินสถานการณ์ การทำแผนปฏิบัติการการกำหนดที่รวบรวมผู้ประสบภัยการปฐมพยาบาลกำหนดแผนอพยพผู้ประสบภัย การประสานงาน การผลัดเปลี่ยนกำลังการเฝ้าระวังภัยซ้ำซ้อนหรือเกิดซ้ำการรายงาน การถอนกำลัง(Demobilization)ประสานงาน จัดทำแผนถอนกำลังการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  การปฐมพยาบาล การรายงาน หลังเสร็จภารกิจ(Post-Mission) ปฐมพยาบาล การรายงานทางการแพทย์การสรุปบทเรียนการเตรียมส่งต่อผู้บาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A.
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) เอกสารการผ่านการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน 1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 การสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ทักษะพิเศษเฉพาะด้าน และได้รับการฝึกมาแล้วเป็นอย่างไ สามารถนำผู้บาดเจ็บออกจากสถานที่เกิดภัย มีทักษะพิเศษที่ได้รับฝึกให้เชี่ยวชาญเช่น การเข้าพื้นที่ยากลำบากแนวดิ่งและแนวราบ ใช้เทคนิคพิเศษในการค้นหาและการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว เช่นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เข็มทิศ แผนที่ เป็นต้น สามารถใช้อุปกรณ์ในการค้นหาเช่น วิทยุสื่อสาร แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) การใช้บอลลูนกู้ภัย การให้เรือกู้ภัย อุปกรณ์พิเศษที่มีความเฉพาะตามประเภทของภัยได้ สามารถดำรงชีวิตรอดได้ในภาวะอันตรายใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยได้เช่น เครื่องมือหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม เลื่อยยนต์ เชือก ห่วงชูชีพ สามารถใช้อุปกรณ์ในการ ตัด ถ่าง เจาะ ได้ สามารถจัดหาอุปกรณ์ ตรวจวัด ซ่อมบำรุงกระแสไฟฟ้าได้ ตรวจตราฐานปฐิบัติการ ที่พัก สุขอนามัย สามารถซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ให้ใช้งานได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 การสัมภาษณ์ 3 สาธิตการปฎิบัติงาน รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง