หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-2-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นพื้นฐาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถค้นหาและกู้ภัยขั้นพื้นฐาน ประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์ความเสี่ยง ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน สำรวจความพร้อมของเครื่องมือ การประสานงาน การประเมินความเสี่ยง การปฐมพยาบาล ผลัดเปลี่ยนกำลังการเฝ้าระวังภัยซ้ำซ้อนหรือเกิดซ้ำ ปฎิบัติการค้นหาโดยการเดินเท้าเข้าถึงพื้นที่เพื่อทำการค้นหาอย่างละเอียด ตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน พยานวัตถุในอาณาบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยเบื้องต้นได้โดยใช้อุปกรณ์เบาชนิด เชือก มีด กรรไกร อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว ปฐมพยาบาลขั้นต้นให้แก่ผุ้บาดเจ็บเล็กน้อยเช่น ทำแผล ห้ามเลือด โดยใช้อุปกรณ์การปฐมพยาบาลขั้นต้น คัดแยกผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งต่อหน่วยแพทย์ โดยคัดแยกตามระดับของการบาดเจ็บมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ขนส่งอาหาร น้ำดื่ม และเสบียงของใช้ที่จำเป็น รักษาความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ ตรวจสอบ ตรวจตราความเรียบร้อยของสถานที่เกิดเหตุตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการกู้ภัยได้ เช่น เชือก มีด กรรไกรตัดเหล็ก อุปกรณ์การผูก รัด มัด ตรึง สามารถผูกเงื่อน ปม เชือกในการช่วยเหลือได้ สามารถปฐมพยาบาลขั้นต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานกู้ภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201211 ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย (Operations) ขั้นพื้นฐาน

1 ปฎิบัติการค้นหาโดยการเดินเท้าเข้าถึงพื้นที่เพื่อทำการค้นหาอย่างละเอียด
2 ตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน พยานวัตถุในอาณาบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง
3 ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยเบื้องต้นได้โดยใช้อุปกรณ์เบาชนิด เชือก มีดกรรไกร อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว

201212 ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

1 ปฐมพยาบาลขั้นต้นให้แก่ผุ้บาดเจ็บเล็กน้อยเช่นทำแผล ห้ามเลือด โดยใช้อุปกรณ์การปฐมพยาบาลขั้นต้น
2 คัดแยกผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งต่อหน่วยแพทย์ โดยคัดแยกตามระดับของการบาดเจ็บมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด

201213 ขนส่งลำเลียง (Logistics) ขั้นพื้นฐาน

1 ขนส่งลำเลียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
2 ขนส่งลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และเสบียงของใช้ที่จำเป็น

201214 ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (Safety and Security) ขั้นพื้นฐาน

1 รักษาความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่
2 ตรวจสอบ ตรวจตราความเรียบร้อยของสถานที่เกิดเหตุตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะปฏิบัติการกู้ภัยขั้นพื้นฐาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เรื่องการกู้ภัยขั้นพื้นฐาน ความรู้เรื่องการเคลื่อนย้าย(Mobilization) ความรู้ในการปฏิบัติการ(Operation) ความรู้ในการส่งกำลังบำรุง ความรู้ในการเขียนรายงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) เอกสารการผ่านการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน 1. การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2. สัมภาษณ์ 3. สาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด สามารถค้นหาและกู้ภัยขั้นพื้นฐาน ประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์ความเสี่ยง ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน สำรวจความพร้อมของเครื่องมือ การประสานงาน การประเมินความเสี่ยง ใช้อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ได้เช่น กรวยจราจร ไฟฉาย ไฟควบคุมจราจร เทปกั้นการจราจรได้ การปฐมพยาบาล ผลัดเปลี่ยนกำลังการเฝ้าระวังภัยซ้ำซ้อนหรือเกิดซ้ำ ปฎิบัติการค้นหาโดยการเดินเท้าเข้าถึงพื้นที่เพื่อทำการค้นหาอย่างละเอียด ตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน พยานวัตถุในอาณาบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยเบื้องต้นได้โดยใช้อุปกรณ์เบาชนิด เชือก มีด กรรไกร อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว ปฐมพยาบาลขั้นต้นให้แก่ผุ้บาดเจ็บเล็กน้อยเช่น ทำแผล ห้ามเลือด โดยใช้อุปกรณ์การปฐมพยาบาลขั้นต้น คัดแยกผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งต่อหน่วยแพทย์ โดยคัดแยกตามระดับของการบาดเจ็บมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ขนส่งอาหาร น้ำดื่ม และเสบียงของใช้ที่จำเป็น รักษาความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ ตรวจสอบ ตรวจตราความเรียบร้อยของสถานที่เกิดเหตุตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการกู้ภัยได้ เช่น เชือก มีด กรรไกรตัดเหล็ก อุปกรณ์การผูก รัด มัด ตรึง สามารถผูกเงื่อน ปม เชือกในการช่วยเหลือได้ สามารถปฐมพยาบาลขั้นต้นได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ 3 สาธิตการปฎิบัติงาน รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน