หน่วยสมรรถนะ

รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-1-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  อธิบายวิธีรับแจ้งเหตุเมื่อมีภัยประสบภัยทุกประเภทโดยการรับแจ้งเหตุด้วยระบบโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสาร จากประชาชนหรือผู้ประสบภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุโดยตรงหรือจากศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ และใช้จิตวิทยาในการรับแจ้งเหตุและประสานงานการให้ความช่วยเหลือโดยใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่นวิทยุสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานกู้ชีพ เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201111 รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุ

1. รับแจ้งเหตุด้วยบุคคล
2. ปฎิบัติการจิตวิทยาในการรับแจ้งเหตุอย่างถูกต้องตามหลักการ

201112 รายงานและประสานการให้ความช่วยเหลือ

1 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาแบะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะการรับแจ้งเหตุ
  ทักษะประเมินความเสี่ยงของภัย และความเสี่ยงของสถานการณ์
  ทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ความรู้เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุด้วยบุคคล และด้วยเทคโนโลยี
  ความรู้เรื่องกระบวนการรับแจ้งเหตุ และประสานงานหน่วยปฎิบัติการ ความรู้ด้านการประสานงานให้ความช่วยเหลือแบบต่าง ๆ ความรู้เรื่องขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ ความรู้เรื่องระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ ความรู้เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุและรายงาน
  การรับแจ้งและการรายงาน (Report) - ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่ หน่วย รับแจ้งเหตุจาก ผู้ประสบภัยหรือหน่วยอื่น เพื่อให้หน่วยช่วยชีวิต เข้าช่วยชีวิตในพื้นที่ที่กำหนด โดย ในส่วน ผู้รับแจ้ง ต้องรับทราบข้อมูลที่จำเป็นในการช่วยชีวิตขั้นต้น และ กระจายข่าวของส่งข่าวให้หน่วยช่วยเหลือที่ ใกล้ที่สุด หรือ ผู้ที่จะเข้าช่วยเหลือ
  การวางแผนขั้นต้น (Planning) - เป็นการปรับแผนที่เคยวางไว้ ( ถ้ามี ) ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากปฏิบัติบ่อยๆจะกลายเป็นซึ่งที่ทหารเรียกว่า รปจ. หรือ ระเบียบปฏิบัติประจำ
  uการรับแจ้งเหตุ ความรู้เรื่องการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินแบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระบบการสื่อสารเมื่อเกิดภัยหรือภาวะฉุกเฉิน ความรู้เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุและการสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยได้แก่การเชื่อมโยงหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่ทำหน้าที่แจ้งเหตุและเผชิญเหตุฉุกเฉิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 192 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 198 กรุงเทพมหานคร รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199
  ความรู้เรื่องแผนปฎิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
  รวมทั้งทราบขั้นตอนการประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) เอกสารการผ่านการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐ
  เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ศักยภาพของบุคลากรที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงาน แนวทางการสอบถามข้อมูลในการรับแจ้งเหตุ
  ประเมินจากการมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน
  ประเมินจากเอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
  2. สัมภาษณ์
  3. สาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  อธิบายวิธีรับแจ้งเหตุ และสั่งการภาวะฉุกเฉิน สอบถามข้อมูลในการรับแจ้งเหตุกระบวนการรับแจ้งเหตุและ ประสานหน่วยปฏิบัติการนับตั้งแต่เริ่มมีการโทรศัพท์หรือวิทยุแจ้งของความช่วยเหลือจากผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้พบเห็น เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารต้องทราบข้อมูลให้ทราบสถานที่อยู่ของการเกิดภัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ให้คำแนะนำการช่วยเหลือหรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ แก่ผู้แจ้งให้ปฏิบัติเพื่อให้ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนชุดปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์จะไปถึง สามารถใช้อุปกรณ์ในการรับแจ้งเหตุได้เป็นอย่างดี เช่น วิทยุสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ และประสานงานการให้ความช่วยเหลือ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ 3 สาธิตการปฎิบัติงาน รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share