หน่วยสมรรถนะ

จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-8-024ZA
PUM-DPM-7-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูล เชื่อมข้อมูล การแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูลสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศของการแพทย์ฉุกเฉิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  แพทย์อำนวยการ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

105111 บริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

1. จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินแหล่งข้อมูล เก็บข้อมูล เชื่อมข้อมูล การแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูล
2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศของการแพทย์ฉุกเฉิน

105112 จัดการความรู้ทางการกู้ชีพ

1 รวบรวมความรู้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์องค์ความรู้การกู้ชีพ
2 ใช้องค์ความรู้เพื่อการกำหนดทิศหรือพัฒนายุทธศาสตร์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยวิชาการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  N/A
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน 1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  สามารถบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูล เชื่อมข้อมูล การแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูลสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูล เชื่อมข้อมูล การแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูลได้สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศของการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล