หน่วยสมรรถนะ

อํานวยการการกู้ชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-6-023ZA
PUM-DPM-7-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อํานวยการการกู้ชีพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ประเมินหน่วยปฏิบัติการความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นทางจริยธรรมความรู้รับแจ้ง การประสาน และการจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินความรู้คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินความรู้คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินความรู้แนะนำผู้ป่วยก่อนรถพยาบาลไปถึงความรู้บันทึกข้อมูลการรับแจ้งในโปรแกรม และการจ่ายงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

104321 อํานวยการการกู้ชีพ

1 กำกับดูแลการรับแจ้งการประสาน และการจ่ายงาน คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินประเมินและปฏิบัติพยาธิสรีระกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤต
2 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งในโปรแกรม และการจ่ายงาน

104322 กำกับดูแลการอำนวยการกู้ชีพ

1. ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
2. รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นทางจริยธรรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  N/A
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
  2.สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  ข) คำอธิบายรายละเอียด
  มีความรู้ตรวจ ประเมินหน่วยปฏิบัติการความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นทางจริยธรรมความรู้รับแจ้ง การประสาน และการจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินความรู้คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินความรู้คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินความรู้แนะนำผู้ป่วยก่อนรถพยาบาลไปถึงความรู้บันทึกข้อมูลการรับแจ้งในโปรแกรม และการจ่ายงานสามารถบันทึกข้อมูลการรับแจ้งในโปรแกรม และการจ่ายงานได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ
อํานวยการการกู้ชีพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน