หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-6-022ZA
PUM-DPM-7-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ บริหารจัดการอุบัติภัยฝูงชนบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินสารพิษบริหารอุบัติภัยสารเคมีรังสีโรคระบาดระเบิดและนิวเคลียร์บริหารจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์อำนวยการ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

104311 บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ

1. บริหารจัดการอุบัติภัยหมู่
2. บริหารจัดการอุบัติภัยฝูงชน
3. บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินสารพิษ
4. บริหารอุบัติภัยสารเคมีรังสีโรคระบาดระเบิดและนิวเคลียร์

104312 บริหารจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศและทางน้ำ

1. บริหารจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ
2. บริหารจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  N/A
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
  2.สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด สามารถบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่บริหารจัดการอุบัติภัยฝูงชนบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินสารพิษบริหารอุบัติภัยสารเคมีรังสีโรคระบาดระเบิดและนิวเคลียร์บริหารจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน