หน่วยสมรรถนะ

นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-6-020ZA
PUM-DPM-7-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ในการพัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินความรู้ หลักการและการออกแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉินความรู้ มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินประเทศไทยเกณฑ์วิธีการคัดแยกและจ่ายงานขอบเขตวิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติการพาหนะและเครื่องมือปฏิบัติการฉุกเฉิน การป้องกันและความปลอดภัยในการปฏิบัติการฉุกเฉินมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  N/A

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

104211 รู้หลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

1 ออกแบบระบบการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
2 รู้มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินประเทศไทย
3 ป้องกันและความปลอดภัยในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

104212 รู้มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

1. วิเคราะห์ ตีความความมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
2. ตีความความมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
  1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติ
  2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด มีความรู้ในการพัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินความรู้ หลักการและการออกแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉินความรู้ มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินประเทศไทยเกณฑ์วิธีการคัดแยกและจ่ายงานขอบเขตวิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติการพาหนะและเครื่องมือปฏิบัติการฉุกเฉิน การป้องกันและความปลอดภัยในการปฏิบัติการฉุกเฉินมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เวชปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน