หน่วยสมรรถนะ

ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-7-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ บริหารองค์กรมุ่งเน้นนวัตกรรมและสมรรถนะสูงความรู้หลักการบริหารใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ มีความรู้บริหารทรัพยากรบุคคลรู้ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์สร้างตัวชี้วัดความรู้ติดตามและประเมินผล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อาสาฉุกเฉินชุมชน อาสาฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency paramedic Paramedical practitioners Medical assistant

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

104131 ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ

1 บริหารองค์กรขนาดใหญ่ในด้านการกู้ชีพ
2 บริหารบัญชีเบื้องต้น วางแผนการเงินการบริหาร
3 บริหารความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาวิกฤติในองค์กรบริหารจัดการความเสี่ยง
4 มีภาวะผู้นำวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องในการบริหารงานกู้ชีพ

104132 บริหารองค์กรมุ่งเน้นนวัตกรรมและสมรรถนะสูง

1 ใช้นวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉินให้มีสมรรถนะสูงได้อย่างถูกต้อง
2 จัดรูปแบบโครงสร้างและการบริหารองค์กรที่มีสมรรถนะสูงกำหนดตัวชี้วัด

104133 ติดตามและประเมินผล

1. ติดตามและประเมินผลการบริหารงานกู้ชีพได้อย่างถูกต้อง
2. บริหารทรัพยากรบุคคลในโลกไร้พรมแดน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  N/A

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) N/A (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน 1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด สามารถบริหารองค์กรขนาดใหญ่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ มีความรู้หลักการบริหารบัญชีเบื้องต้นความรู้แผนการเงินการบริหารและวิเคราะห์ความรู้บริหารความขัดแย้งความรู้หลักบริหารและประสบการณ์แก้ไขปัญหาวิกฤติในองค์กรความรู้บริหารองค์กรมุ่งเน้นนวัตกรรมและสมรรถนะสูงความรู้บริหารจัดการความเสี่ยงความรู้เผชิญหน้าและการจัดการความขัดแย้งในสังคมความรู้จัดรูปแบบโครงสร้างและการบริหารองค์กรความรู้ประเมินแผนงานและหลักการสร้างตัวชี้วัดความรู้ติดตามและประเมินผลความรู้บริหารทรัพยากรบุคคลในโลกไร้พรมแดนความรู้ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์