หน่วยสมรรถนะ

ใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-7-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้วิวัฒนาการการเงินการคลังสุขภาพความรู้วัฒนธรรมองค์กรกับสังคมยุคใหม่ความรู้ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพความรู้ปรับหน่วยราชการสู่เป้าหมายผลิตภาพสมรรถนะสูงความรู้กระจายอำนาจและภาคประชาชนความรู้บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านสุขภาพความรู้ออกแบบดิจิทัลพลิกโฉมความรู้ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเมืองโลก ศึกษาความรู้อดีต ปัจจุบัน อนาคตระบบสุขภาพไทยความรู้สื่อสารสาธารณะและสังคมการตลาดความรู้สังคมไทยกับกับบทบาทการมีส่วนร่วมของพลเมืองความรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและผลกระทบความรู้โครงการพระราชดำริ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อาสาฉุกเฉินชุมชน อาสาฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency paramedic Paramedical practitioners Medical assistant

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

104121 อธิบายวิวัฒนาการการเงินการคลังสุขภาพ

1.อธิบายวิวัฒนาการการเงินการคลังสุขภาพได้
2.อธิบายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545ต่อการเงินการคลังสุขภาพได้
3.อธิบายพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533ต่อการเงินการคลังสุขภาพได้

104122 วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

1.อธิบายวัฒนธรรมองค์กรกับสังคมยุคใหม่และนโยบายสุขภาพ
2 อธิบายวิธีเตรียมพร้อมรับยุคดิจิทัลที่ใช้ในการกู้ชีพวิธีบริหารนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงานด้านสุขภาพ
3 อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตด้านสุขภาพความปลอดภัยวิธีการป้องกันด้านสุขภาพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
4 อธิบายวิธีสื่อสารสาธารณะและสังคมการตลาดแนวโน้มสุขภาพโลกและบทบาทไทยในเวทีสุขภาพโลก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  N/A

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) N/A (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด สามารถในการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้วิวัฒนาการการเงินการคลังสุขภาพความรู้วัฒนธรรมองค์กรกับสังคมยุคใหม่ความรู้ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพความรู้ปรับหน่วยราชการสู่เป้าหมายผลิตภาพสมรรถนะสูงความรู้กระจายอำนาจและภาคประชาชนความรู้บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านสุขภาพความรู้ออกแบบดิจิทัลพลิกโฉมความรู้ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเมืองโลก ศึกษาความรู้อดีต ปัจจุบัน อนาคตระบบสุขภาพไทยความรู้สื่อสารสาธารณะและสังคมการตลาดความรู้สังคมไทยกับกับบทบาทการมีส่วนร่วมของพลเมืองความรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและผลกระทบความรู้โครงการพระราชดำริ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ