หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-7-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ทักษะการคิดสำหรับผู้บริหารความรู้ลำเลียงและวิธีป้องกันระดับบุคคลวิเคราะห์ความลำเลียงและวิธีป้องกันระดับบุคคลได้ทักษะสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำความรู้พื้นที่ความคิด/นำประชุมอย่างมีส่วนร่วมคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารความรู้ปรัชญาแนวพุทธกับบริหารยุคใหม่และความขัดแย้งในสังคมความรู้หลักกฎหมายปกครองความรู้รัฐธรรมนูญกับหลักกฎหมายมหาชนความรู้ระบบบริการปฐมภูมิความรู้โครงสร้างของระบบสุขภาพไทยความรู้สุนทรีและความเข้าใจศิลปะความรู้เส้นทางสังคมและเศรษฐกิจไทยความรู้การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทความรู้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวันความรู้พัฒนาบุคลิกภาพและเข้าสังคมระดับสากล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้บริหารระบการแพทย์ฉุกเฉิน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

104111 พัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้บริหาร

1. อธิบายวิธีการคิดสำหรับผู้บริหารได้.
2. ประเมินทักษะการคิดสำหรับผู้บริหารได้.

104112 อธิบายวิธีลำเลียงและวิธีป้องกันระดับบุคคลระดับบุคคล

1. อธิบายวิธีลำเลียงและวิธีป้องกันระดับบุคคลได้
2. อธิบายวิธีประเมินการลำเลียงและวิธีป้องกันระดับบุคคลได้

104113 รู้ทักษะสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ

1.อธิบายทักษะสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำได้
2.อธิบายทักษะสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำได้

104114 อธิบายความรู้พื้นที่ความคิด/นำประชุมอย่างมีส่วนร่วม

1. อธิบายวิธีสร้างพื้นที่ความคิดและนำประชุมอย่างมีส่วนร่วมได้
2. อธิบายวิธีประเมินสร้างพื้นที่ความคิดและนำประชุมอย่างมีส่วนร่วมได้

104115 อธิบายความรู้คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร

1.อธิบายหลักคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารได้
2.อธิบายวิธีประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารได้

104116 อธิบายความรู้ปรัชญาแนวพุทธกับบริหารยุคใหม่และความขัดแย้งในสังคม

1.อธิบายหลักปรัชญาแนวพุทธกับบริหารยุคใหม่และความขัดแย้งในสังคมได้
2.อธิบายวิธีประเมินปรัชญาแนวพุทธกับบริหารยุคใหม่และความขัดแย้งในสังคมได้

104117 อธิบายความรู้หลักระบาดวิทยากับการบริหารงานสาธารณสุข

1.อธิบายหลักระบาดวิทยากับการบริหารงานสาธารณสุขได้
2.อธิบายวิธีประเมินหลักระบาดวิทยากับการบริหารงานสาธารณสุขได้

104118 อธิบายความรู้หลักกฎหมายปกครอง

1. อธิบายหลักกฎหมายปกครองได้
2.อธิบายวิธีประเมินหลักกฎหมายปกครองได้

104119 อธิบายความรู้รัฐธรรมนูญกับหลักกฎหมายมหาชน

1.อธิบายหลักรัฐธรรมนูญกับหลักกฎหมายมหาชนได้
2.ปฎิบัติตามหลักรัฐธรรมนูญกับหลักกฎหมายมหาชนได้

10411A อธิบายความรู้ระบบบริการปฐมภูมิ

1.อธิบายหลักการของระบบบริการปฐมภูมิได้
2.อธิบายวิธีประเมินระบบบริการปฐมภูมิได้

10411B อธิบายความรู้โครงสร้างของระบบสุขภาพไทย

1.อธิบายโครงสร้างของระบบสุขภาพไทยได้
2.อธิบายวิธีประเมินโครงสร้างของระบบสุขภาพไทยได้

10411C อธิบายความรู้เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

1.อธิบายเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพได้
2.อธิบายเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพได้

10411D อธิบายความรู้สุนทรีและความเข้าใจศิลปะ

1.อธิบายวิธีสุนทรีและความเข้าใจศิลปะได้
2.อธิบายวิธีประเมินสุนทรีและความเข้าใจศิลปะได้

10411E อธิบายความรู้เส้นทางสังคมและเศรษฐกิจไทย

1.อธิบายเส้นทางสังคมและเศรษฐกิจไทยได้
2.อธิบายวิธีประเมินเส้นทางสังคมและเศรษฐกิจไทยได้

10411F อธิบายความรู้การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

1.อธิบายวิธีการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทได้
2.อธิบายวิธีประเมินการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทได้

10411G อธิบายความรู้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน

1.อธิบายองค์ความรู้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวันได้
2.อธิบายวิธีประเมินองค์ความรู้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวันได้

10411H อธิบายความรู้พัฒนาบุคลิกภาพและเข้าสังคมระดับสากล

1.พัฒนาบุคลิกภาพและเข้าสังคมระดับสากลได้
2. อธิบายวิธีปฏิบัติ พัฒนาบุคลิกภาพและเข้าสังคมระดับสากลได้

10411I อธิบายความรู้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน

1.อธิบายกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนได้
2 ประเมินกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนได้

10411J อธิบายความรู้การรับรู้และการประเมินคุณภาพของข้อมูล

1.อธิบายการรับรู้และการประเมินคุณภาพของข้อมูลได้
2. ประเมินการรับรู้และการประเมินคุณภาพของข้อมูลได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A (ข) ความต้องการด้านความรู้
  N/A

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) N/A (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2. สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  มีความรู้ทักษะการคิดสำหรับผู้บริหารความรู้ลำเลียงและวิธีป้องกันระดับบุคคลวิเคราะห์ความลำเลียงและวิธีป้องกันระดับบุคคลได้ทักษะสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำความรู้พื้นที่ความคิด/นำประชุมอย่างมีส่วนร่วมคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารความรู้ปรัชญาแนวพุทธกับบริหารยุคใหม่และความขัดแย้งในสังคมความรู้หลักกฎหมายปกครองความรู้รัฐธรรมนูญกับหลักกฎหมายมหาชนความรู้ระบบบริการปฐมภูมิความรู้โครงสร้างของระบบสุขภาพไทยความรู้สุนทรีและความเข้าใจศิลปะความรู้เส้นทางสังคมและเศรษฐกิจไทยความรู้การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทความรู้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวันความรู้พัฒนาบุคลิกภาพและเข้าสังคมระดับสากลกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนรับรู้และการประเมินคุณภาพของข้อมูล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อํานวยการการกู้ชีพ
ใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์