หน่วยสมรรถนะ

ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-015ZA
PUM-DPM-6-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สามารถปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงวิธีแปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103151 ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

1.ใส่อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจขั้นสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ผ่าตัดเปิดทางเดินหายใจแบบด่วน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ใช้ยาและสารน้ำในการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบใช้มือ และแบบคาร์ดิโอเวอร์ชั่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5.ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
6.แสดงและสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในหุ่นและสถานการณ์จำลอง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.อธิบายหลักการการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
8.อธิบายหลักการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลที่มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.ทำการกู้ชีพขั้นสูง ตามการอำนวยการทางการแพทย์ในผู้ป่วยเด็ก ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ในผู้ป่วยสูงอายุ ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ ในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ในหุ่นและสถานการณ์จำลองได้อย่างเหมาะสม

103152 แปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1.อธิบายกลไกการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ใช้อุปกรณ์และตำแหน่งบนร่างกายที่ใช้ติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. รายงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตามการอำนวยการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
4.แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Ventricular fibrillation, Ventriculartachycardia ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Pulseless electrical activity, Asystoleได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Tachyarrhythmia ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Bradyarrhythmia ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
  2.การสาธิตการปฎิบัติงาน
  3.การสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด สามารถปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงวิธีแปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ใส่อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจขั้นสูงได้ ผ่าตัดเปิดทางเดินหายใจแบบด่วนได้ใช้ยาและสารน้ำในการช่วยฟื้นคืนชีพได้ ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบใช้มือ และแบบคาร์ดิโอเวอร์ชั่น ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือแสดงและสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในหุ่นและสถานการณ์จำลองได้ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้ อธิบายหลักการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลที่มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก ทำการกู้ชีพขั้นสูง ตามการอำนวยการทางการแพทย์ในผู้ป่วยเด็ก ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ในผู้ป่วยสูงอายุในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ ในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ในหุ่นและสถานการณ์จำลองได้อย่างเหมาะสมอธิบายกลไกการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อธิบายวิธีถึงอุปกรณ์และตำแหน่งบนร่างกายที่ใช้ติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้. รายงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามการอำนวยการทางการแพทย์ได้ แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Ventricular fibrillation, Ventricular tachycardia ได้แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Pulseless electrical activity, Asystole ได้แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Tachyarrhythmia ได้แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Bradyarrhythmia ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2. การสอบสัมภาษณ์ 3. สาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้ยาเบื้องต้น
ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน