หน่วยสมรรถนะ

ใช้ยาเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้ยาเบื้องต้น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้ใช้ยารักษาเบื้องต้นอธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้. อธิบายวิธีเภสัชศาสตร์ได้อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้ตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมอธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้การออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103111 อธิบายวิธีใช้ยารักษาเบื้องต้น

1.อธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้
2.อธิบายวิธีเภสัชจลนศาสตร์ได้
3.อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้หรือตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม

103112 อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา

1.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาได้
2.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้
3.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจได้
4.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจได้
5.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลางได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
   1. คำแนะนำในการประเมิน
   ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
   1. วิธีการประเมิน 1.ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย
  2.สอบสัมภาษณ์
  3.สาธิตการปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  มีความรู้ใช้ยารักษาเบื้องต้นอธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้อธิบายวิธีเภสัชศาสตร์ได้อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้ตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมอธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้การออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย 2.สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน