หน่วยสมรรถนะ

เขียนรายงานสำหรับ EMR

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนรายงานสำหรับ EMR

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สามารถเขียนรายงานอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงานได้อย่างครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อาสาฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102121 อธิบายความรู้การเขียนรายงาน

1. อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงานได้อย่างครบถ้วน
2. ปฎิบัติการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

102122 อธิบายหลักการเขียนรายงานสำหรับ EMR

1. อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงานEMR ได้อย่างครบถ้วน
2. ปฎิบัติการเขียนรายงาน EMR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ก. ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ ข. ความต้องการด้านความรู้
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 .สอบสัมภาษณ์
  3. สาธิตการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   1. คำอธิบายรายละเอียด . อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงานได้อย่างครบถ้วน ปฎิบัติการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงาน EMR ได้อย่างครบถ้วน ปฎิบัติการเขียนรายงาน EMR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน