หน่วยสมรรถนะ

ประเมินสภาพผู้ป่วย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-4-006ZA
PUM-DPM-6-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินสภาพผู้ป่วย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อาสาฉุกเฉินชุมชน อาสาฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency paramedic Paramedical practitioners Medical assistant

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101321 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น

1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ
2 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้นได้

101322 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น

1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ
2 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นได้

101323 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น

1.ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุตามหลักการPrimary assessment ได้
2. อธิบายกลไกการบาดเจ็บและให้การป้องกันได้ถูกต้อง
3. ประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อาทิเช่นที่ช่องอก ท้อง ช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บที่ศีรษะการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บจากรังสีการบาดเจ็บจากเหตุระเบิดการบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลในสถานการณ์พิเศษ การได้รับแก๊สพิษการบาดเจ็บจากความร้อนและความเย็น การบาดเจ็บจากกรด-เบสการบาดเจ็บจากแผลไหม้ ที่จุดเกิดเหตุและสั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง
5. ทำหัตถการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้

101324 ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1. รับผิดชอบในมารยาทและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
2.ซักประวัติและตรวจร่างกายในระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง ผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ
3.คัดกรองเบื้องต้น
4.อธิบายอาการที่สำคัญในระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลีอก 2.สาธิตการปฏิบัติงาน 3.สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ปฏิบัติการ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการ พ.ศ.2556
  (ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด
  ปฏิบัติการตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการ พ.ศ.2556

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left tr td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm' สามารถประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น ความรู้ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น ประเมินสภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุตามหลักการ Primary assessment ได้ รู้กลไกการบาดเจ็บและให้การป้องกัน ประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ช่องอก ท้อง ช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บจากรังสี การบาดเจ็บจากเหตุระเบิดการบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลในสถานการณ์พิเศษ การได้รับแก๊สพิษ การบาดเจ็บจากความร้อนและความเย็น การบาดเจ็บจากกรด-เบสการบาดเจ็บจากแผลไหม้ ที่จุดเกิดเหตุและ สั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้อง ทำหัตถการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้ /td /tr /table

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์ 3. สาธิตการปฎิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ประเมินสภาพผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน