หน่วยสมรรถนะ

ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถประเมิน พิจารณา ความปลอดภัยของที่เกิดเหตุและรู้บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติได้ ป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสามารถใช้องค์ความรู้ ชีวสถิติและวิทยาการระบาด มาพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อาสาฉุกเฉินชุมชน อาสาฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency paramedic Paramedical practitioners Medical assistant

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101311 ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน

1 ประเมิน พิจารณาความปลอดภัยของที่เกิดเหตุและรู้บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติได้
2 ปฎิบัติการประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

101312 ป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

1. ใช้องค์ความรู้วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพได้
2. ใช้องค์ความรู้ ประเมินปัญหาสุขภาพได้
3. ใช้องค์ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมได้

101313 ใช้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

1. ใช้องค์ความรู้อาชีวอนามัยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้
2. ใช้องค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้
3. ประเมิน การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความปลอดภัยได้

101314 อธิบายความหมายชีวสถิติและวิทยาการระบาด

1.อธิบายชีวสถิติได้
2.อธิบายวิธีวิทยาการระบาดได้
3.อธิบายวิธีประเมิน วิเคราะห์ ชีวสถิติและวิทยาการระบาด เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้

101315 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น

1.อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้นได้
2. ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นได้

101316 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น

1.อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นได้
2. ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นได้

101317 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น

1. ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุตามหลักการPrimary ssessment ได้
2. อธิบายกลไกการบาดเจ็บและให้การป้องกันได้ถูกต้อง
3. ประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ช่องอก ท้อง ช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์การบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ การจมน้ำการถูกไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บจากรังสี การบาดเจ็บจากเหตุระเบิดการบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลในสถานการณ์พิเศษการได้รับแก๊สพิษ การบาดเจ็บจากความร้อนและความเย็น การบาดเจ็บจากกรด-เบสการบาดเจ็บจากแผลไหม้ที่จุดเกิดเหตุและ สั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง
5. ทำหัตถการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้

101318 ประเมินสภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง

1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการประเมินสภาพผู้ป่วยต่อเนื่องได้
2 ประเมินสภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง

101319 ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1. รับผิดชอบในมารยาทและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
2.ซักประวัติและตรวจร่างกายในระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง ผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ
3. อธิบายวิธีทำการคัดกรองเบื้องต้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ปฏิบัติการ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการ พ.ศ.2556
  (ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด สามารถประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถประเมิน พิจารณา ความปลอดภัยของที่เกิดเหตุและรู้บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติได้ ป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสามารถใช้องค์ความรู้ ชีวสถิติและวิทยาการระบาด มาพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประเมินสภาพผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน