หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 2211 General practitioner ISCO 2212 Emergency medicine specialist ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners ISCO 3256 Medical assistant ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สามารถปฏิบัติติดต่อสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความรู้ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101211 ปฏิบัติติดต่อสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

1. รู้หลักการสื่อสารอธิบายวิธีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ทั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพอธิบายวิธีเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
2. อธิบายวิธีใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเพื่อต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

101212 ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1.เข้าใจธรรมชาติของการอธิบายในเชิงศิลปศาสตร์และมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ภาษาไทย
2.อธิบายในเชิงศิลปศาสตร์และ มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ภาษาไทยเชิงทฤษฎีและปฏิบัติภาษาภาษาไทย ระดับต้น: การฟังพูด อ่าน เขียนในระดับต้น การออกเสียง
3.ใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ในบริบทต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

101213 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.เข้าใจธรรมชาติของการอธิบายในเชิงศิลปศาสตร์และมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2. อธิบายในเชิงศิลปศาสตร์และ มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงทฤษฎีและปฏิบัติภาษาอังกฤษระดับต้น: การฟังพูด อ่าน เขียนในระดับต้น การออกเสียง
3. ใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ในบริบทต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน 1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์
  3. สาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด สามารถปฏิบัติติดต่อสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความรู้ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้รู้หลักการสื่อสาร อธิบายวิธีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ทั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ อธิบายวิธีเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ อธิบายวิธีใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 2.สอบสัมภาษณ์ 3. สาธิตการปฎิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน