หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-5-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04541 ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2.ควบคุมปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดความเสียหายในการผลิต
3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของรายงานการผลิตได้

04542 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

1.จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางสถิติได้
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลทางสถิติได้
3. แก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดโอกาสในการเกิดซ้ำ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0411 ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0413 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต 0414 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป 0415 ปฏิบัติขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 0416 ควบคุมกระบวนการผลิต 0421 วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ 0422 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0423 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0424 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0425 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0426 จัดการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 0432 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 0433 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 0434 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป 0441 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0442 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0443 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0444 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0445 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 0451 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0452 วางแผนการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0453 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการควบคุมและแก้ปัญหา 2. การจัดทำข้อมูลทางสถิติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสังภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิธีการควบคุมและแก้ปัญหาการจัดทำข้อมูลทางสถิติ และมีทักษะในการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนได้ 2. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิธีการควบคุมและแก้ปัญหาการจัดทำข้อมูลทางสถิติ และมีทักษะในการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์
สรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน