หน่วยสมรรถนะ

จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-4-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์และร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04341 ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื้นได้
2. อธิบายรายละเอียดในแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ
3. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ดำเนินไปตามแผนได้3. ควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผนได้
4. ควบคุมการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผนได้

04342 ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลการบำรุงรักษา
2. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

04343 ร่วมวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้
2.จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนที่วางไว้

04344 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 0432 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 0433 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยใน การผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป ตามข้อกำหนด 2. บำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. สามารถแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูปเบื้องต้นตามคู่มือปฏิบัติงาน 4. สามารถพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 5. บันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบ สามารถทวนสอบได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เข้าใจขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้ของแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2. รู้หลักการใช้เครื่องมือตรวจสอบและบำรุงรักษาของแม่พิมพ์ขึ้นรูป 3. รู้รูปแบบข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบตามแผนที่หน่วยงานกำหนด การบันทึกผลในเอกสารหรือแบบฟอร์ม การจัดทำแผนการบำรุงรักษาตามที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการกำหนดหรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต 2. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ผลการทำงานแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน ประเมินระดับความเสียหาย ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง บันทึกผลการวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องของแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน