หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-2-014ZA
PSI-VAC-3-014ZA
PSI-VAC-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถอธิบายคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือและ แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04311 อธิบายคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรู้ความหมายของคําศัพท์ส่วนประกอบเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ
2.อธิบายเกี่ยวกับส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่ต้องบำรุงรักษาทั้งทางไฟฟ้าและทางกล
3. อธิบายขั้นตอนและลำดับการบำรุงรักษา
4. บันทึกผลจากการบำรุงรักษา

04312 ตรวจสอบและบำรุง รักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ

1.ดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษา ตามระยะเวลากำหนด
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาได้ครบถ้วน
3.ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาส่วนต่างๆของเครื่องจักร
4. บันทึกผลการจากการบำรุงรักษา

04313 แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป

1.วิเคราะห์ผลการจาการบำรุงรักษา ประเมินระดับความเสียหาย
2. ปฏิบัติตามกำหนดแผนการบำรุงรักษา
3. ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง
4. บันทึกผลการวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูป ตามข้อกำหนด 2. บำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. สามารถแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูปเบื้องต้นตามคู่มือปฏิบัติงาน 4. สามารถพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เข้าใจขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้ของเครื่องขึ้นรูป 2. รู้หลักการใช้เครื่องมือตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 3. รู้รูปแบบข้อบกพร่องของเครื่องขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบตามแผนที่หน่วยงานกำหนด การบันทึกผลในเอกสารหรือแบบฟอร์ม หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. รู้ส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่ต้องบำรุงรักษาทั้งทางไฟฟ้าและทางกลลำดับขั้นตอนการบำรุงรักษา 2. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษา ตามระยะเวลากำหนด จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาได้ครบถ้วน บันทึกผลการจากการบำรุงรักษา 3. วิเคราะห์ผลการจาการบำรุงรักษา ประเมินระดับความเสียหายแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน การวิเคราะห์คู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน การแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป