หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-3-006ZA
PSI-VAC-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับ ปฏิบัติงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เตรียมการป้อนวัตถุดิบตรวจสอบ อุปกรณ์ตัดขอบชิ้นงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04151 ติดตั้งวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิตเข้ากับเครื่องสุญญากาศ

1.อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยและรู้ความหมายของคําศัพท์การปฏิบัติงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
2. ป้อนวัตถุดิบเข้าสู่เครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ
3 .ปรับตั้งระยะป้อนและกำหนดตำแหน่งวัตถุดิบได้

04152 ปฏิบัติงานติดตั้งชุดใบมีดบนเครื่องจักรอย่างถูกต้อง

1. ติดตั้งชุดใบมีดบนเครื่องจักรได้
2. ตั้งระดับใบมีดตัดขอบชิ้นงาน ได้
3. ทดสอบชุดตัดชิ้นงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน

04153 ทดลองการผลิตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานด้วยเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศได้
1.อธิบายการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0413 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต 0414 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการป้อนวัตถุดิบกับเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ 2. ปฏิบัติการตัดขอบชิ้นงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. ทักษะการผลิต การติดตั้งประกอบอุปกรณ์ 3. การปรับตั้งระยะป้อนและกำหนดตำแหน่งวัตถุดิบ 4. การปรับระดับใบมีดตัดขอบชิ้นงาน 5. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต รวมถึงการใช้งานเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ การเลือกและใช้งานชุดใบมีด หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้รับการประเมินจะต้องติดตั้งวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิต เข้ากับเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ 2. ผู้รับการประเมินจะต้อง ปฏิบัติงานติดตั้งชุดใบมีดบนเครื่องจักรอย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้เครื่องมือ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปฏิบัติการติดตั้งวัตถุดิบกับเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ ปรับตั้งระยะป้อนและกำหนดตำแหน่งวัตถุดิบอย่างถูกต้อง 2. ปฏิบัติการติดตั้งชุดใบมีดบนเครื่องจักร ตั้งระดับใบมีดตัดขอบชิ้นงาน ทดสอบชุดตัดชิ้นงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามคู่มือการใช้เครื่องมือ 3. ทดลองการผลิตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ติดตั้งวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิตเข้ากับเครื่องสุญญากาศ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานติดตั้งชุดใบมีดบนเครื่องจักรอย่างถูกต้อง 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เรื่องมือประเมิน ทดลองการผลิตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป
ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน