หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-3-005ZA
PSI-VAC-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับ ติดตั้งแม่พิมพ์กับเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04141 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต

1.อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยและรู้ความหมายของคําศัพท์การติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป
2. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตการติดตั้งแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
3 เตรียมความพร้อมของแม่พิมพ์ได้ (การจัดตำแหน่งการติดตั้ง)
4. ปฏิบัติงานติดตั้งและถอดประกอบแม่พิมพ์ได้
5.ปรับตั้งแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามรายละเอียดของใบสั่งการผลิต

04142 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์

1.เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนให้พร้อมใช้งาน(ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น การระบายความร้อนการทำความสะอาดตรวจสอบสภาพก่อนและหลังการใช้งานและการจัดเก็บอุปกรณ์)
2 .ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องและแม่พิมพ์ตามรายละเอียดการผลิตได้
3. ปรับพารามิเตอร์เวลา แรงดันลมแรงดันน้ำของเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้

04143 ป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐาน

1.เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าเงื่อนไขมาตรฐาน (condition std.) ได้
2.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปรับ ค่าเงื่อนไขมาตรฐาน (conditionstd.) ได้
3.ทดสอบการทำงานเครื่องให้พร้อมใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0413 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการติดตั้งแม่พิมพ์กับเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศอย่างถูกต้อง 2. ปฏิบัติการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ กับเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศอย่างถูกต้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เอกสารรายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. คู่มือเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. รายงานการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และแม่พิมพ์ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต รวมถึงการใช้งานเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และการบำรุงรักษา ดังรายละเอียดที่แผนการผลิตกำหนด หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิต ดำเนินการติดตั้งแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง พร้อมตรวจสอบปฏิบัติงานขึ้น-ลงของแม่พิมพ์ 2. เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าเงื่อนไขมาตรฐาน (condition std.) ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ ต้องเหมาะสมกับวัตถุดิบ สามารถ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับ ค่าเงื่อนไขมาตรฐาน (condition std.) ได้อย่างถูกต้อง บันทึกผลการดำเนินงาน 3. ปฏิบัติงานทดสอบ การทำงานเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศพร้อมแม่พิมพ์ เพื่อให้พร้อมใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน การติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน