หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-2-002ZA
PSI-VAC-3-002ZA
PSI-VAC-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับ ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการจัดเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต เตรียมแม่พิมพ์พร้อมติดตั้ง เตรียมเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ และอุปกรณ์ ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ เตรียมการป้อนวัตถุดิบ ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดขอบชิ้นงาน และควบคุมกระบวนการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04111 ตรวจสอบแบบงานตามข้อกำหนดของลูกค้า

1.อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยสื่อสารกับลูกค้าได้
2.อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดการเลือกวัตถุดิบได้
3.วิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบในใบสั่งงานได้
4.อธิบายรายละเอียดของขนาดและข้อกำหนดพิกัดความเผื่อของงานได้

04112 ตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

1.ตรวจสภาพทางกายภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเบื้องต้น อยู่ในสภาพที่ถูกต้องครบถ้วน
2. อธิบายในรายละเอียดด้านลักษณะ ขนาดผลิตภัณฑ์สามารถผลิตตามใบสั่งงานได้
3.จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้

04113 วิเคราะห์คุณลักษณะจำเพาะของผลิตภัณฑ์

1.อธิบายคุณลักษณะของผลิตจากแบบร่างได้
2. สามารถแสดงรูปทรงแบบ 2 มิติ และ3 มิติของผลิตภัณฑ์
3. ตรวจความถูกต้องของจำนวนครบถ้วน 4.ส่งมอบตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. ทักษะการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานตามใบสั่งการผลิต และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดเตรียมวัตถุดิบ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และติดตั้งวัตถุดิบ หรือข้อ กำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง ตรวจสอบแบบงานตามข้อกำหนดของลูกค้า (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปฏิบัติการเลือกวัตถุดิบ พิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบ รายละเอียดของขนาดและข้อกำหนดพิกัดความเผื่อของงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการจัดเก็บข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ 2. ปฏิบัติการ กำหนดคุณลักษณะของผลิตด้วยแบบร่าง และแสดงรูปทรงแบบ 2 มิติ และ3 มิติ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบแบบงานตามข้อกำหนดของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน พิจารณาคุณลักษณะจำเพาะของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์