หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและสรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-5-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินและสรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ ประเมินผลการผลิตและสรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05551 วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้

1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. วิเคราะห์รายงานผลการผลิต
3. เปรียบเทียบรายงานผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้

05552 ประเมินผลการผลิต

1.อธิบายผลกระทบที่จะเกิดจากการผลิตได้
2. ประเมินความสามารถในการผลิต

05553 สรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.วิเคราะห์กระบวนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปได้
2. สรุปผลการผลิตจากรายงานการผลิตนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0551 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 0552 วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 0553 วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ 2. ประเมินผลการผลิต 3. สรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการสรุปและประเมินผล 2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์รายงานผลการผลิต เปรียบเทียบรายงานผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้ และความสามารถในการประเมินความสามารถในการผลิต ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตสรุปผลการผลิตจากรายงานการผลิตเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ได้ 2. ประเมินผลการผลิตได้ 3. สรุปผลการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์รายงานผลการผลิต เปรียบเทียบรายงานผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้ และความสามารถในการประเมินความสามารถในการผลิต ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตสรุปผลการผลิตจากรายงานการผลิตเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินผลการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการสรุปผลการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน