หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-4-022ZA
PSI-PLP-5-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและไดที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนกระบวนการผลิต
3. วางแผนการขึ้นรูปจากยอดการสั่งซื้อ

05522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการใช้เครื่องจักร
2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป

05523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและไดที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการใช้แรงงาน
2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และไดให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป

05524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.กำหนดรายละเอียดของขั้นวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
2.วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(เวลาในการออกแบบ, ขนาดผลิตภัณฑ์, ต้นทุนในการผลิต,ราคาขาย เป็นต้น)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและไดที่ใช้ในการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2. การจัดลำดับงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้เข้ารับการประเมินที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2-5 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารรับรองการปฏิบัติงานและเอกสารแสดงการผ่านการอบรมต่างๆ และตรวจประเมินเกี่ยวกับความสามารถด้านการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดการวางแผน และความสามารถในการวางแผนงานต่างๆ โดยพิจารณาสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น พิจารณาทักษะการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และได ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ และวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้ 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้ 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและไดที่ใช้ในการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้ 4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้เข้ารับการประเมินที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2-5 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารรับรองการปฏิบัติงานและเอกสารแสดงการผ่านการอบรมต่างๆ และตรวจประเมินเกี่ยวกับความสามารถด้านการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดการวางแผน และความสามารถในการวางแผนงานต่างๆ โดยพิจารณาสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น พิจารณาทักษะการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และได ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ และวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและไดที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน