หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-4-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการผลิต วิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05441 วิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการผลิต

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. วิเคราะห์กระบวนการในการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์
3. อธิบายรายละเอียดขั้นตอนในการผลิต

05442 วิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

1.อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้
2. กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้

05443 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

1.ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้
2. ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้

05444 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
2. กำหนดการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0541 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0542 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการผลิต 2. กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะ โดยการพิจารณาสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการในการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนในการผลิต ความสามารถในการวิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ความสามารถในการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า พิจารณาทักษะการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาการควบคุมและติดตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ พิจารณาความสามารถในการปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ และพิจารณาความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการผลิตได้ 2. กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้ 3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้ 4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะ โดยการพิจารณาสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการในการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนในการผลิต ความสามารถในการวิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ความสามารถในการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า พิจารณาทักษะการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาการควบคุมและติดตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ พิจารณาความสามารถในการปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ และพิจารณาความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า” หมายถึง ลักษณะเฉพาะทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิต เช่น ข้อกำหนดขนาด ค่าความเผื่อของขนาดความหนา ลักษณะภายนอก เป็นต้น “พารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูป” ครอบคลุม อุณหภูมิในการผลิต ความเร็ว แรงดัน เป็นต้น ซึ่งผู้ประเมินสามารถพิจารณาการประเมินร่วมกับคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารใบสั่งผลิตของสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน