หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-4-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05431 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้
3. กำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้

05432 กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

1. อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้
2. ร่างรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้

05433 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

1.ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้
2. สรุปผลการทดลองขึ้นรูป

05434 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
2. กำหนดการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0541 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0542 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น ประเมินความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายและกำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ พิจารณาทักษะความสามารถในการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และร่างรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในเอกสารตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการเพื่อกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า พิจารณาทักษะความสามารถในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ และความสามารถในการสรุปผลการทดลองขึ้นรูป พร้อมทั้งพิจารณาทักษะความสามารถในการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ 2. กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้ 3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้ 4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น ประเมินความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายและกำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ พิจารณาทักษะความสามารถในการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และร่างรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในเอกสารตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการเพื่อกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า พิจารณาทักษะความสามารถในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ และความสามารถในการสรุปผลการทดลองขึ้นรูป พร้อมทั้งพิจารณาทักษะความสามารถในการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะเฉพาะทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิต เช่น ข้อกำหนดขนาด ค่าความเผื่อของขนาดความหนา ลักษณะภายนอก เป็นต้น “รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า” หมายถึง รายละเอียดที่ถูกกำหนดโดยลูกค้าร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเป็นมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือเรียกว่า“ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์” “ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หรือตรงตามแบบงาน “ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดในทุกๆ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หรือเรียกว่า Full Layout Inspection

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน