หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-3-017ZA
PSI-PLP-4-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์และทดลองขึ้นรูปผิตภัณฑ์ต้นแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05421 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต
2. อธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้
3. อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

05422 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

1.อธิบายกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบและเขียนผังกระบวนการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

05423 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้
2. ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ 2. สามารถออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ได้ 3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. การออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และอธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ พิจารณาทักษะการออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินความเข้าใจและความสามารถอธิบายกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ และพิจารณาทักษะการออกแบบและเขียนผังกระบวนการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ พิจารณาทักษะด้านการควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ การปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และพิจารณาทักษะการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และอธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ พิจารณาทักษะการออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินความเข้าใจและความสามารถอธิบายกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ และพิจารณาทักษะการออกแบบและเขียนผังกระบวนการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ พิจารณาทักษะด้านการควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ การปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และพิจารณาทักษะการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะเฉพาะทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิต เช่น ข้อกำหนดขนาด ค่าความเผื่อของขนาดความหนา ลักษณะภายนอก เป็นต้น “คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” หมายถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ “เขียนผังกระบวนการผลิต” หมายถึง การเขียนแผนภาพการไหลของงาน หรือ Process Flow

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์