หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-3-016ZA
PSI-PLP-4-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถรู้ข้อกำหนดในการออกแบบ, ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกพร้อมทั้งทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05411 รู้ข้อกำหนดในการออกแบบ

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
2 บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
3 อธิบายรายละเอียดข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้

05412 ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐานได้
2 กำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3.เลือกแบบให้ตรงกับชิ้นส่วนที่ทำการผลิต

05413 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้
2. ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 2. การเลือกแบบให้ตรงกับชิ้นส่วนที่ทำการผลิต 3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มาตรฐานการเขียนแบบ 2. มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจและความสามารถในการระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจและสามารถอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐาน พิจารณาทักษะในการกำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อผู้เขียนแบบ, ชื่อผู้อนุมัติแบบงาน, วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น พิจารณาทักษะในการเลือกแบบงานให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต พิจารณาความสามารถในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการขึ้นรูป มีความสามารถในการปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้ และพิจารณาทักษะความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามที่ระบุไว้ในแบบงาน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. รู้ข้อกำหนดในการออกแบบ 2. ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติก 3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจและความสามารถในการระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจและสามารถอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐาน พิจารณาทักษะในการกำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อผู้เขียนแบบ, ชื่อผู้อนุมัติแบบงาน, วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น พิจารณาทักษะในการเลือกแบบงานให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต พิจารณาความสามารถในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการขึ้นรูป มีความสามารถในการปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้ และพิจารณาทักษะความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามที่ระบุไว้ในแบบงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดในการออกแบบ” หมายถึง เงื่อนไขในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย รายละเอียดความต้องการที่สถานประกอบการได้รับจากลูกค้า เช่น ความต้องการด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ ความต้องการด้านราคาในการผลิต ความต้องการด้านกระบวนการในการผลิต เป็นต้น “เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ” ครอบคลุม กระดาษเขียนแบบ ดินสอ ยางลบ กระดานเขียนแบบ โปรแกรมเขียนแบบ เช่น AutoCAD, Solid work เป็นต้น “รายละเอียดของแบบ” หมายถึง ข้อความ รูปร่าง ที่บ่งบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ขนาดความสูง กว้าง ยาว ลึก ของผลิตภัณฑ์ ความหนา ลักษณะลวดลาย ขนาดบรรจุ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ข้อกำหนดด้านคุณภาพเพิ่มเติม เป็นต้น “รายละเอียดข้อกำหนดตามมาตรฐาน” หมายถึง รายละเอียดที่ลูกค้าได้ตกลงร่วมกับสถานประกอบการเพื่อกำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆ อาทิเช่น ค่าความเผื่อความหนาของขวด ที่ยอมรับได้ทั้งลูกค้าและสถานประกอบการสามารถผลิตได้ เป็นต้น “รายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐาน” หมายถึง รายละเอียดที่ต้องระบุในแบบงานตามมาตรฐานสากล เช่น ชื่อแบบงาน, ลำดับการแก้ไข, วันที่เขียนแบบงาน, ผู้เขียนแบบงาน, ผู้อนุมัติแบบ, ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดกำกับชัดเจนพร้อมระบุระยะเผื่อ (Tolerance) ไว้แล้ว ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เป็นจุดเฉพาะ (Critical point) ของลูกค้า “แบบงาน” หมายถึง เอกสารที่บ่งบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดกำกับชัดเจนพร้อมระบุ ระยะเผื่อ (Tolerance) มีข้อมูลตามองค์ประกอบมาตรฐานของการเขียนแบบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการรู้ข้อกำหนดในการออกแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า