หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-3-014ZA
PSI-PLP-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีด
2. อธิบายวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูป
3.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน

05332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.อธิบายแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนก่อนและหลังจากใช้งาน

05333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้
2. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
3 จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้
3. สรุปและวิเคราะห์ปัญหา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0531 บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปร ไฟล์และท่อ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีด ความเข้าใจและการอธิบายวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความสามารถในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน พิจารณาทักษะการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ โดยพิจารณาจากความเข้าใจและสามารถอธิบายแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ ความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนก่อนและหลังจากใช้งาน พิจารณาทักษะการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความเข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความสามารถในการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะเวลา สรุปและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูป วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้ 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้ 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีด ความเข้าใจและการอธิบายวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความสามารถในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน พิจารณาทักษะการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ โดยพิจารณาจากความเข้าใจและสามารถอธิบายแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ ความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนก่อนและหลังจากใช้งาน พิจารณาทักษะการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความเข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความสามารถในการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะเวลา สรุปและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด “แผนการบำรุงรักษา” หมายถึง เอกสารที่ระบุแผนการดำเนินงานในกระบวนการบำรุงรักษาที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หมายเลขเครื่องจักร หมายเลขอุปกรณ์สนับสนุน ระยะเวลาในการตรวจสอบบำรุงรักษา รายการในการตรวจสอบ เป็นต้น ผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากเอกสารตารางการตรวจสอบเครื่องจักร (PM) ของสถานประกอบการนั้นได้ “อุปกรณ์สนับสนุน” ครอบคลุม อุปกรณ์ชุดอ่างหล่อเย็น ชุดปรับขนาด Calibration Tabel ชุดดึงชึ้นงาน ชุดตัดชิ้นงาน เป็นต้น “ข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะเวลา” หมายถึง ข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาและรายการการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน