หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาได

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-3-013ZA
PSI-PLP-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาได

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของได บำรุงรักษาไดเบื้องต้นและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05321 ตรวจสอบสภาพของได

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาได
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของของไดก่อนและหลังใช้งาน
3. จดบันทึกข้อบกพร่องและการแก้ไขเบื้องต้น

05322 บำรุงรักษาไดเบื้องต้น

1.บำรุงรักษาไดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ระดับน้ำมันหล่อลื่น การป้องกันสนิมการแตกหักของได เป็นต้น)
2. ตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดการบำรุงรักษา

05323 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.บันทึกข้อมูลสภาพความสมบูรณ์และข้อบกพร่องของได
2. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไดและจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0531 บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของไดก่อนและหลังใช้งาน 2. บำรุงรักษาไดเบื้องต้น 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับได (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาได

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาได ความสามารถในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของของไดก่อนและหลังใช้งาน สามารถจดบันทึกข้อบกพร่องและการแก้ไขเบื้องต้น ในเอกสารตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการนั้นๆ พิจารณาทักษะการบำรุงรักษาไดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ระดับน้ำมันหล่อลื่น การป้องกันสนิม การแตกหักของได เป็นต้น) การตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดการบำรุงรักษา และพิจารณาทักษะการบันทึกข้อมูลสภาพความสมบูรณ์และข้อบกพร่องของไดในเอกสารตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการนั้นๆ สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไดและจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของไดได้ 2. บำรุงรักษาไดเบื้องต้นได้ 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาได ความสามารถในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของของไดก่อนและหลังใช้งาน สามารถจดบันทึกข้อบกพร่องและการแก้ไขเบื้องต้น ในเอกสารตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการนั้นๆ พิจารณาทักษะการบำรุงรักษาไดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ระดับน้ำมันหล่อลื่น การป้องกันสนิม การแตกหักของได เป็นต้น) การตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดการบำรุงรักษา และพิจารณาทักษะการบันทึกข้อมูลสภาพความสมบูรณ์และข้อบกพร่องของไดในเอกสารตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการนั้นๆ สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไดและจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ความสมบูรณ์ของของได” หมายถึง สภาวะที่ไดสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีความบกพร่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ “ข้อบกพร่อง” หมายถึง สภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นกับไดและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ไม่ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า “ข้อกำหนดการบำรุงรักษา” หมายถึง มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามคู่มือในการใช้งานเครื่องจักร (Machine Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของได 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาไดเบื้องต้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
บำรุงรักษาได

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน