หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-2-012ZA
PSI-PLP-3-012ZA
PSI-PLP-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องขึ้นรูปก่อนการใช้งาน
3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป หลังใช้งานได้

05312 บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ได้
2. บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ตามแผนที่กำหนดได้

05313 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้
2. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น
3. บันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งาน
4. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลผลการบันทึก
5. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ ก่อนและหลังใช้งาน 2. บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยการพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง ความสามารถในการตรวจสอบสภาพของเครื่องขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งาน พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ตามแผนที่กำหนดได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ ได้ 2. บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ ได้ 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (ก ) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยการพิจารณาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง ความสามารถในการตรวจสอบสภาพของเครื่องขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งาน พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป พิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ตามแผนที่กำหนดได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ตามแผนที่กำหนด” หมายถึง แผนการดำเนินงานในกระบวนการบำรุงรักษาที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หมายเลขเครื่องจักร ระยะเวลาในการตรวจสอบบำรุงรักษา รายการในการตรวจสอบ เป็นต้น ผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากเอกสารตารางการตรวจสอบเครื่องจักร (PM) ของสถานประกอบการนั้นได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ