หน่วยสมรรถนะ

จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05241 ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานได้
3. ตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน

05242 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ

1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ
2. จัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ
3. จัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

05243 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

1.วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
2. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจคุณภาพได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0521 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0522 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0523 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ 3. วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน 2. การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ 3. การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานได้ 2. วางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน” หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะที่ทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิต เช่น ข้อกำหนดขนาด ค่าความเผื่อของขนาดความหนา ลักษณะภายนอก เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์