หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-3-009ZA
PSI-PLP-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน และบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05221 ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ
2. อธิบายวิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
3.ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้ตามเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

05222 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

1.อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
2. ตรวจสอบความบกพร่องชิ้นงาน

05223 บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน

1.บันทึกข้อมูลความสมบูรณ์ และความผิดปกติของชิ้นงาน
2. สรุปรวบรวมข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  วิธีการตรวจสอบคุณภาพ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 3. บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะโดยการพิจารณาจากการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ และทักษะการใช้เครื่องมือตรวจคุณภาพตามเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน พิจารณาความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบความบกพร่องของชิ้นงานพร้อมทั้งบันทึกผลข้อมูลความสมบูรณ์และความผิดปกติของชิ้นงาน และสามารถสรุปรวบรวมข้อมูลได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ใช้เครื่องมือวัดขนาดและมิติ เช่น เกจต่าง ๆ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ ในการตรวจสอบคุณภาพได้ 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานได้ 3. บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะโดยการพิจารณาจากการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ และทักษะการใช้เครื่องมือตรวจคุณภาพตามเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน พิจารณาความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบความบกพร่องของชิ้นงานพร้อมทั้งบันทึกผลข้อมูลความสมบูรณ์และความผิดปกติของชิ้นงาน และสามารถสรุปรวบรวมข้อมูลได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ” ครอบคลุม เครื่องมือวัดขนาดและมิติ เช่น เกจต่าง ๆ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น “เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน “ความบกพร่องชิ้นงาน หรือ ความผิดปกติของชิ้นงาน” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานของลูกค้า เช่น สีไม่ตรงตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือไม่ตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต ขนาดไม่ได้ตามข้อกำหนดแบบงาน รูปทรงผิดปกติ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์