หน่วยสมรรถนะ

จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และจำแนกผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02451 ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2.ประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์
3.สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

02452 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุง

1.เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
2.จำแนกผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุงได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0241 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0242 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0243 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0244 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความความต้องการของลูกค้า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบได้ 2. สามารถเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 3. สามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุงได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น สามารถประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียด เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และจำแนกผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุงได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบได้ 2. ร่วมวางแผนในการออกแบบได้ 3. ประเมินและรายงานผลการออกแบบได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น สามารถประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียด เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และจำแนกผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุงได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดตามมาตรฐาน” หมายถึง รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีมาตรฐานการผลิตที่เหมือนกัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุง 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน