หน่วยสมรรถนะ

จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต