หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าและวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02441 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. ศึกษาข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3 ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความความต้องการของลูกค้าได้

02442 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

1.อ่านรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐานได้
2. แยกแยะรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0241 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0242 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถอ่านรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ 2. สามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อกำหนดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการผลิต กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ 2. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการผลิต กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน