หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02431 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
3. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

02432 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น

1.จำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานได้
2. วิเคราะห์คุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิตได้
3. ติดตามและประเมินคุณภาพชิ้นงานก่อนและหลังปรับปรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0241 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0242 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 2. สามารถจำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานได้ 3. สามารถวิเคราะห์คุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิตได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ประเภท และชนิดของวัสดุ 2. ลักษณะข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ บอกรายละเอียดการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถจำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานการวิเคราะห์คุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิตได้การติดตามและประเมินคุณภาพชิ้นงานก่อนและหลังปรับปรุง วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 2. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ บอกรายละเอียดการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถจำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานการวิเคราะห์คุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิตได้การติดตามและประเมินคุณภาพชิ้นงานก่อนและหลังปรับปรุง (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ติดตามและประเมินคุณภาพ” หมายถึง การตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในด้านคุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือไม่พร้อมทั้งประเมินผล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน