หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-3-018ZA
PSI-PES-4-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถอธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อธิบายลักษณะ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ สามารถอธิบาย ออกแบบ เขียนกระบวนการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02421 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต
2. อธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้
3. อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

02422 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

1.อธิบายกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบและเขียนผังกระบวนการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ 2. สามารถออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. การออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน 3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ 2. แบบบันทึกประกอบผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต สามารถอธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ และมีทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ออกแบบและเขียนแผนผังการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1.วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต สามารถอธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ และมีทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ออกแบบและเขียนแผนผังการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์” หมายถึง รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อบ่งบอกลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น สี รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์