หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-3-017ZA
PSI-PES-4-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องบอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ สามารถอธิบายรายละเอียดข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอ่าน กำหนดรายละเอียดของแบบ จนสามารถเลือกแบบให้ตรงตามชิ้นส่วนที่ทำการผลิตได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02411 รู้ข้อกำหนดในการออกแบบ

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
2 บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
3 อธิบายรายละเอียดข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้

02412 ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐานได้
2 กำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3.เลือกแบบให้ตรงกับชิ้นส่วนที่ทำการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 2. การเลือกแบบให้ตรงกับชิ้นส่วนที่ทำการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มาตรฐานการเขียนแบบ 2. มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน 3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ 2. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์หรือ 3. แบบบันทึกประกอบผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ สามารถบอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบได้ อธิบาย อ่านรายละเอียดข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ สามารถกำหนดรายละเอียดลงในแบบงานและเลือกแบบให้ตรงกับชิ้นส่วนที่ทำการผลิตได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. รู้ข้อกำหนดในการออกแบบ 2. ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติก
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ สามารถบอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบได้ อธิบาย อ่านรายละเอียดข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ สามารถกำหนดรายละเอียดลงในแบบงานและเลือกแบบให้ตรงกับชิ้นส่วนที่ทำการผลิตได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดตามมาตรฐาน” หมายถึง รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีมาตรฐานการผลิตที่เหมือนกัน “แบบงาน” หมายถึง แบบที่บ่งบอกรายละเอียดต่างๆของชิ้นงาน เช่น รูปร่าง รูปทรง สี เป็นต้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการรู้ข้อกำหนดในการออกแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า