หน่วยสมรรถนะ

จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายแผนการบำรุงรักษาและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์และร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02341 ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้2.อธิบายรายละเอียดในแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ได้
2. อธิบายรายละเอียดในแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ได้
3. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ดำเนินไปตามแผนได้4. ควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ให้เป็นไปตามแผนได้
5. ควบคุมการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผนได้

02342 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลการบำรุงรักษา
2. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

02343 ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปได้
2. จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

02344 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปได้
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0231 บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป 0232 บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 0233 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ให้เป็นไปตามแผน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้เพื่อแจ้งปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 3. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 5. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการอัดขึ้นรูป 2. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ และมีทักษะในการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ให้เป็นไปตามแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้เพื่อแจ้งปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้เพื่อแจ้งปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 3. ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์
(ก) คำแนะนำ ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ และมีทักษะในการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ให้เป็นไปตามแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้เพื่อแจ้งปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด “แผนการบำรุงรักษา” หมายถึง ลำดับขั้นตอนที่ถูกระบุขึ้นในการแก้ไขความผิดปกติของเครื่องอัดขึ้นรูปให้สามารถกลับมาใช้งานได้ “แผนฉุกเฉิน” หมายถึง แผนการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เป็นแผนการที่จะถูกนำมาใช้เมื่อก็ต่อเมื่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ให้เป็นไปตามแผน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัด ขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน