หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-3-015ZA
PSI-PES-4-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายวิธีการตรวจและสามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปทั้งก่อนและหลังใช้งานได้ อธิบายแผนการบำรุงรักษาและดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป
2. อธิบายวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป
3.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน

02332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.อธิบายแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป ได้
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งาน

02333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปได้
2. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
3จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0231 บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 2. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป อธิบายวิธีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งานพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบได้ อธิบายแผนการบำรุงรักษาและดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งานได้ อธิบายขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป ได้ 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้ 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป อธิบายวิธีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งานพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบได้ อธิบายแผนการบำรุงรักษาและดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งานได้ อธิบายขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “แผนการบำรุงรักษา” หมายถึง ลำดับขั้นตอนที่ถูกระบุขึ้นในการแก้ไขความผิดปกติของเครื่องอัดขึ้นรูปให้สามารถกลับมาใช้งานได้ “รายงานปัญหา” หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาเหตุการเกิดปัญหา วันที่เกิดปัญหา เครื่องที่เกิดปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหา ผู้พบเห็นปัญหา ผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแผนแก้ไขระยะยาว จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ สถานที่เกิดปัญหา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาแม่พิมพ์
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป