หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-3-014ZA
PSI-PES-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาแม่พิมพ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์เบื้องต้น ดำเนินการบำรุงรักษาแม่พิมพ์และอธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02321 ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์
2. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนใช้งานได้
3. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์หลังใช้งานได้

02322 บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือในการปฏิบัติงาน

1.บำรุงรักษาโดยการหล่อลื่นแม่พิมพ์ได้
2. บำรุงรักษาโดยการป้องกันสนิมของแม่พิมพ์ได้
3. บำรุงรักษาโดยการป้องกันการสึกหรอของแม่พิมพ์ได้

02323 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ได้
2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0231 บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 2. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ สามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบก่อนและหลังการใช้งานได้ ดำเนินการบำรุงรักษาแม่พิมพ์โดยการหล่อลื่นแม่พิมพ์ ป้องกันสนิมของแม่พิมพ์และป้องกันการสึกหรอของแม่พิมพ์ได้ อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 2. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ สามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบก่อนและหลังการใช้งานได้ ดำเนินการบำรุงรักษาแม่พิมพ์โดยการหล่อลื่นแม่พิมพ์ ป้องกันสนิมของแม่พิมพ์และป้องกันการสึกหรอของแม่พิมพ์ได้ อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “การบำรุงรักษา” หมายถึง การดำเนินการเพื่อรักษาสภาพให้เครื่องจักรสามารถดำเนินการได้ตามปกติ “รายงานปัญหา” หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาเหตุการเกิดปัญหา วันที่เกิดปัญหา เครื่องที่เกิดปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหา ผู้พบเห็นปัญหา ผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแผนแก้ไขระยะยาว จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ สถานที่เกิดปัญหา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป
บำรุงรักษาแม่พิมพ์