หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-2-013ZA
PSI-PES-3-013ZA
PSI-PES-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งานได้ อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูปและสามารถดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดขึ้นได้ และอธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูป

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป
2. ตรวจสอบสภาพของอัดขึ้นรูป ก่อนการใช้งาน
3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูป หลังใช้งานได้

02312 บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน

1.อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูปได้
2. บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป ตามแผนที่กำหนดได้

02313 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดขึ้นรูปได้
2. บันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูป ก่อนและหลังการใช้งาน
3. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูป ก่อนและหลังใช้งาน 2. บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป ขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดขึ้นรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป 2. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 3. การจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งาน อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาและสามารถปฏิบัติตามแผนได้ อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น บันทึกผลการตรวจสอบสภาพก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งจัดทำปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูป ได้ 2. บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป ขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งาน อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาและสามารถปฏิบัติตามแผนได้ อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น บันทึกผลการตรวจสอบสภาพก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งจัดทำปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด “แผนการบำรุงรักษา” หมายถึง ลำดับขั้นตอนที่ถูกระบุขึ้นในการแก้ไขความผิดปกติของเครื่องอัดขึ้นรูปให้สามารถกลับมาใช้งานได้ “รายงานปัญหา” หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาเหตุการเกิดปัญหา วันที่เกิดปัญหา เครื่องที่เกิดปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหา ผู้พบเห็นปัญหา ผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแผนแก้ไขระยะยาว จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ สถานที่เกิดปัญหา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดขึ้นรูป 1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูปตามคู่มือในการปฏิบัติงาน 1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป